Michal Hron

Ano, vím, že mnozí nebudou upřímnosti mého blahopřání věřit, ale upřímné je. Výrok soudu totiž odstranil pochyby a stín nelegitimity mandátu zastupitele a to je vždycky dobře.

Současně musím odmítnout tvrzení pana Čečka i řady dalších, že cílem Starostů bylo zbavit zastupitele Čečka mandátu nebo že jsme problém politizovali.

Lituji, ale politiku a drama z toho udělal sám pan Čeček zejména tím, že o změně svého trvalého pobytu a vyškrtnutí ze seznamu voličů neinformoval své kolegy zastupitele sám a že se v klidu se zástupci všech klubů nedomluvil, jak svoji situaci řešit. Přitom mu zřejmě bylo jasné, že jeho problém není právně triviální, neboť proč by si nechal dopředu zpracovat právní posudek. Pan Čeček nezvolil otevřený přístup ke svému problému, ale naopak se rozhodl problém utajit s tím, že když se na něj přijde, tak si jej obhájí právním posudkem. A k tomu skutečně došlo.

Já a klub Starostů jsme na to reagovali neveřejně. Ověřili jsem fakta, prostudovali jsme volební zákon, zákon o obcích a judikáty k dané věci a také konzultovali s právníky. Teprve potom jsme se rozhodli předložit zastupitelům návrh na vyslovení zániku mandátu. Jasně jsme přitom ve zdůvodnění řekli, že nechceme věc politizovat a že je v zájmu všech, aby se našla co nejkratší cesta k rozhodnutí soudu. Zde jsou pasáže z důvodové zprávy:

„Klub zastupitelů SLK si je vědom toho, že občan EU, který má v ČR déletrvající (ne účelový) pobyt, by neměl být krácen na svém aktivním ani pasivním volebním právu a že tomu svědčí i usnesení Krajského soudu v Brně 64 A 6/2014‑20 při posuzování práva občana Slovenska na zápis do seznamu voličů v obci ČR. Přesto došel klub k závěru, že zastupitelstvo nemá kompetenci k tomu, aby daný případ podle tohoto judikátu posuzovalo. Jednak se týkal občana EU, který o trvalý pobyt teprve žádal a ještě mu nebyl povolen, a jednak judikát krajského soudu není pro zastupitelstvo právně závazný. K jeho uplatnění je totiž oprávněn zase jenom soud, kterému může být tento nebo i jiný judikát předložen jako důkaz.

V zájmu odpolitizování a zamezení právních sporů na půdě zastupitelstva považuje klub SLK za nejrozumnější vyslovit zánik mandátu Jiřího Čečka a otevřít tím cestu k jeho soudní ochraně a k soudnímu projednání této sporné záležitosti. Podle § 59 odst. 3 ZV má totiž zastupitel, u něhož vyslovilo zastupitelstvo zánik mandátu, právo na soudní přezkum. Do dvou dnů od doručení se tak může domáhat právní ochrany a uplatnění tohoto práva má odkladný účinek, tj. do pravomocného rozhodnutí soudu mandát zastupitele trvá.

Navržený postup současně předchází vzniku situace, kdy do samosprávné působnosti libereckého zastupitelstva bude v souladu s § 55 odst. 4 zasahovat ředitel krajského úřadu. Nejdříve žádostí o svolání mimořádného jednání zastupitelstva a následně případným vyslovením ztráty volitelnosti přímo ředitelem.

Klub zastupitelů SLK nemá žádný zájem na zániku řádně nabytého mandátu Jiřího Čečka. Na druhou stranu chce předejít trvalé nejistotě, že pozbytím trvalého pobytu v Liberci přestal být jeho mandát platný.“ 

Tento postoj jsme opakovaně obhajovali a vývoj událostí nám dal plně zapravdu. Kdyby zastupitelé na březnovém zastupitelstvu náš návrh přijali, mohl být rozsudek soudu znám již v dubnu. Namísto toho se problémem musela zabývat další dvě zastupitelstva a ředitel s právníky krajského úřadu; samozřejmě vždy s příslušným mediálním zájmem a diskusemi na sociálních sítích. A to jenom proto, že koalice ten spor převedla do roviny sporu s opozicí a za člena svého družstva se postavila. Přitom se jednalo od počátku o čistě právní problém jednoho ze zastupitelů, kterým mohl být obecně kdokoliv. Nebyli to Starostové, kdo vytyčili politický rozměr celému problému.

Vlastní rozsudek je dalším z judikátů, který demonstruje, že český volební zákon nerespektuje  dostatečně evropské právo. To odvozuje aktivní i pasivní volební právo od místa skutečného pobytu. Český zákon naopak odvozuje obě volební práva od místa trvalého pobytu řádně na českém úřadě ohlášeného nebo cizincům českým úřadem přiznaného. Dokud k přizpůsobení českého práva evropskému nedojde, budou se soudní spory znovu a znovu opakovat. Není totiž v kompetenci zastupitelů aplikovat jednotlivé judikáty na dané konkrétní případy, k tomu je oprávněn jenom soud nebo správní orgán.

Nové spory se také mohou postupně týkat českých občanů a ne jako doposud cizinců. Proč by neměl mít například právo volit nebo být volen občan v obci, kde reálně žije na své chalupě, ale trvalý pobyt má hlášený v českém (ne třeba německém) městě, kam občas zajede zkontrolovat stav bytu? A když si to právo vysoudí, bude správné, aby volil nebo byl volen i ve městě, kde má trvalý pobyt? Odpovědi na tyto otázky nový judikát nedává, naopak je nastoluje.

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;