Projekt TVO (termické využití odpadů) známý pod názvem Termizo a.s. a lidově spalovna se stal léta poté, co se spalovna stala nedílnou součástí Liberce, předmětem politických bojů (viz článek na serveru Náš Liberec „Spalovna Liberec - kdo připravil Liberec o více než miliardu i další zisky?“

Protože jsem byl kdysi jako místostarosta Chrastavy za venkovské (tj. mimoliberecké) obce členem představenstva Termiza a.s., dovolím si pár poznámek. Předně odkazuji na svůj článek z 18. ledna 2008 „Tečka za spalovnou aneb 4 miliony jsou lepší než 80 tisíc“  a dále doplňuji následující:

Spalovny s termickým využitím odpadů byly doslova postrachem skládkařů. To, že termické využití odpadů má mít přednost před zahrabáním do země, bylo zřejmé již v devadesátých letech (a v západních zemích tomu tak bylo). U nás se to podařilo začlenit do zákona až v roce 2001, protože skládek bylo neporovnatelně více než takovýchto spaloven (3 slovy tři) a tak byla její lobby (která se začlenění do zákona všemožně bránila) nepoměrně silnější. To se podařilo až v roce 2001 s účinností od roku 2002. Ale ani tehdy nebylo ještě vyhráno, neboť skládkařská lobby zákon jednoduše absolutně nerespektovala, přesněji řečeno argumentovala tím, že energetické využití není využitím materiálovým a spalovna proto měla velké problémy s naplněním kapacity, natož pak za odpovídající ceny a tím měla  spalovna velké ekonomické problémy. Význam liberecké spalovny však plně chápala Vláda a proto jí finančně podpořila. Tato podpora však nestačila na další ztrátový provoz a za této situace se rozhodl Liberec k prodeji svého podílu.  Až později se podařilo legislativně opravdu prosadit (především zavedením pojmu energetické využití), že spalování jakožto energetické využití odpadů má před skládkami přednost a spalovna začala generovat zisk.

Dnes, kdy po tlaku Evropské komise je legislativně uzákoněno, že od roku 2024 bude skládkování zakázáno, je vidět o to více,  jak rozumným krokem vybudování spalovny s termickým využitím odpadů bylo.     

Citace zákonů:
V roce 2001 byl přijat zákon č. 185/2001 Sb. ( s účinností od 01.01.2002), kde bylo mimo jiné v tehdejším znění uvedeno:
§ 11
Přednostní využívání odpadů
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
(2) Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství podle části sedmé tohoto zákona.


§ 23
(1) Za energetické využití odpadů se spalování odpadů považuje pouze tehdy, jestliže
a) použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo
b) odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší.
(2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů.
 

V současném znění je uvedeno:
§ 9a
Hierarchie způsobů nakládání s odpady
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.
(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.
Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů
§ 22
(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií.
(2) Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 23
(1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého stupně energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1 v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu.
(2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů.


Ing. Michael Canov –  někdejší člen představenstva Termiza a.s.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;