Jiří Šolc

Vážený pane kolego,
bohužel Vám nemohu děkovat za zaslaný dopis, protože si nemyslím, že by v této věci byla forma otevřeného dopisu vhodná. Dokonce si myslím, že se jedná o „vlamování do otevřených dveří“. Proč si toto myslím Vám i všem čtenářům bude zjevné z mých níže uvedených odpovědí - na otevřený dopis Vám tímto posílám otevřenou odpověď.

Píšete, že bych měl iniciovat jednání se všemi zastupitelskými kluby zastupitelstva města Liberce o dalším postupu, jaký by město Liberec s úrokovým zajištěním mělo zvolit.

Díky za radu, od počátku jsou jednání ohledně možného refinancování dluhopisu a okolností s tím spojených důsledně projednávána na finančním výboru města. Problematikou uzavřeného swapu     se zabývalo zasedání dne 20.3.2013, 17.4.2013 a 22.5.2013 Ve finančním výboru má každá ze stran zastoupených v Zastupitelstvu SML své zástupce a definitivní postup bude projednávat vlastní Zastupitelstvo. Zároveň Vás a další tímto ujišťuji, že svolám speciální zasedání předsedů klubů nad dalším postupem.

Píšete, že bych dojednané změny předložil ke schválení zastupitelstvem, protože jde o částky v řádech několika set milionů korun a ovlivňující hospodaření města do roku 2025.

Ano, rozhodně s tímto počítám, všechny důležité kroky města předkládám do Zastupitelstva SML již ve formě „záměru postupu“ a tato věc je ještě mnohem citlivější. ANO, PROJEDNÁME POSTUP V ZASTUPITELSTVU.

Píšete, že bych měl předložit zastupitelstvu úpravu statutu města nebo rozpočtových pravidel města, která by určila pravomoci zastupitelstva a rady města při nakládání s finančním majetkem města a uzavíráním finančních derivátů.

Nevím, zdali je potřeba vydávat obecně platná pravidla pro speciální případ, nicméně počítám s tím, že až vyřešíme záležitost swapu, možným těmto pravidlům se bude věnovat finanční výbor, který doporučí Zastupitelstvu vyhradit si či nevyhradit  tuto pravomoc. Obecně nejsem nakloněn vytváření složitých byrokratických postupů na jednorázové akce.

Závěrem mi dovolte krátký komentář k meritu Vašeho otevřeného dopisu. Problematika úrokového zajištění, uzavřeného k emitovanému dluhopisu, je ryze odborná a nedá se vysvětlit v několika řádcích.

Město oslovilo Ministerstvo financí ČR s otázkou „přezkoumání postupu města v otázce úrokového zajištění“, vyjádření je přílohou této odpovědi. Město si je vědomo citlivosti této záležitosti a oslovilo relevantní právní kanceláře s poptávkou nabídky za „vypracování právního posouzení okolností uzavření úrokového zajištění“.

Město chce být maximálně vybaveno informacemi pro jednání s naším partnerem Českou Spořitelnou a.s. tak, aby naše vyjednávací pozice byla co nejlepší. Zároveň je třeba reflektovat rizika vyplývající ze zhoršení vztahů s naší „domovskou“ bankou. Bylo by bývalo lepší postupovat obezřetně, takticky a bez odkrytí záměrů. Toto se nám po zveřejnění Vašeho otevřeného dopisu již nepodaří.

S pozdravem

Jiří Šolc, náměstek pro ekonomiku, Liberec občanům

Příloha:

Informace – smlouva o úrokovém zajištění včetně sdělení ministerstva vnitra ze dne 6.5.2013

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;