Liberecký zpravodaj

Vzhledem k tomu, že sleduji dění okolo připravovaného městského referenda, přečetl jsem si dnes ráno cestou do práce se zájmem také článek primátorky města paní Rosenbergové- "Referendum? Ano, ale co to znamená pro vás?". Ačkoliv sám nejsem z řady důvodů velkým příznivcem vyhlášení tohoto referenda, nemohu se nezastavit nad některými tvrzeními paní primátorky, která jsou uvedena ve výše zmíněném článku a která chtějí ukázat, jak jsme organizátory tohoto referenda jako občané manipulováni.

Již v první kapitole článku (O čem referendum Změny bude a o čem nikoliv?) jsem si při čtení položil otázku, zda paní primátorka zná obsah otázek, které jsou pro referendum navrhovány, neboť tvrzení, že budeme hlasovat „… pouze o tom, že tyto prodeje (letiště a TSML – pozn. autora) nemohou realizovat „orgány Statutárního města Liberec vzešlé z voleb v roce 2010“, není zcela pravdivé. Každý může přeci velmi lehce na internetu nalézt znění otázek referenda a není tak těžké zjistit, že uvedený výrok je pravdivý jen částečně. Omezení nakládání s majetkem města současným zastupitelstvem je totiž obsaženo pouze v otázce druhé a třetí referenda, které se týkají technických služeb a nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu. V případě letiště pak omezení platí absolutně i pro další zastupitelstvo (viz. dále).

Zásadní chybu ovšem nalezneme v článku o odstavec dále. Zde se totiž uvádí, že takto zvolené otázky referenda omezí prodeje pouze do komunálních voleb v říjnu 2014. Zde je třeba upozornit, že toto tvrzení paní primátorky, tedy že referendum je vyhlašováno jen na rok, a že pro další zastupitelstvo není závazné, je tvrzením, které je v rozporu se zákonem o místním referendu.
 
Zákon o místním referendu v § 49 stanoví, že rozhodnutí v místním referendu je pro orgány obce závazné. Co se týká délky doby závaznosti rozhodnutí, přijetého v referendu, tak toto zákon neupravuje. V § 7 písm. h) však zákon stanoví, že podat návrh na referendum v téže věci lze nejdříve za 24 měsíců po konání platného referenda. Z toho vyplývá, že referendem přijaté rozhodnutí lze změnit jen v novém referendu, a to konaném nejdříve po uplynutí zákonné lhůty 2 let.

Ano v případě otázky týkající se prodeje technických služeb a  nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu lze, podle mého názoru, tvrdit, že takto položené otázky omezují jen současné zastupitelstvo města, ovšem v případě libereckého letiště (a o to tu především – alespoň jak jsem pochopil z medií - jde) se bude ale bez výhrad aplikovat dikce zákona o místním referendu a případné schválení omezení dispozic s „letištěm“ bude závazné i pro nástupce dnešních zastupitelů.

V článku jsem našel ještě řadu dalších formulací a tvrzení, které považuji za minimálně zkreslené, například tu, že s majetkem není možné po konání referenda prakticky nic dělat. Chápu, člověka neznalého, který chce pronajmout onu v článku zmíněnou zahrádku jistě patřičně vyděsí, že to nepůjde. Věděl ale takový člověk, použiju-li slova paní primátorky, že referendum zavazuje orgány města, co se týče pronájmů jen u pronájmů delších než jeden rok? A ví, že lze věc pronajmout i na dobu kratší?

Na závěr bych snad poznamenal jen to, že jsem rád, že jsem se naučil spoléhat na fakta, kriticky zkoumat články a zaručené zprávy v novinách a sám si je ověřovat. Jinak bych se zřejmě od dnešního dne bál, jaké „nemalé škody“ a „velké problémy“ by mohly městu vzniknout, kdybych se zúčastnil referenda a odpověděl ne na jeho otázky.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;