Soudní spor se týkal zmařeného investičního záměru na zástavbu pozemků - travnaté hřiště v ul. Svojsíkova, kde společnost REAL SPACE s.r.o. plánovala vybudovat bytový dům.

Pan redaktor ve svém článku zapomněl uvést, že soud rozhodl, že město REAL SPACE částku 6.094.296,- Kč. za údajně zmařenou investici platit nemusí, musí zaplatit pouze  částku 413.100,- Kč s úrokem ve výši 8,05% ročně od 1.7.2014. Tato soudem přiznaná částka odpovídá výši nájemného, kterou společnost REAL SPACE s.r.o. uhradila v souladu s uzavřenou smlouvu.

Město uzavřelo se společností REAL SPACE s.r.o. smlouvu o nájmu a koupi najaté věci (březen 2008), společnosti se však nepodařilo získat ani pravomocné územní rozhodnutí, protože v textové části ÚP je tato plocha vedena jako sportoviště a rekreační plocha, tudíž nezastavitelná, což REAL SPACE dobře věděl. Opakované zamítnutí územního rozhodnutí pak vedlo společnost REAL SPACE s.r.o. k odstoupení od uzavřené smlouvy a o rok později( 2014) pak společnost vyzvala město k zaplacení částky 6.094.296,- Kč. za údajně zmařenou investici.

Celá věc nakonec skončila vzájemnou žalobou u okresního soudu - město žalovalo společnost o úhradu nezaplaceného nájemného a společnost REAL SPACE s.r.o. o výše uvedenou částku ve výši 6.094.296,- Kč. Proti rozsudku soudu prvního stupně se obě strany sporu odvolaly. Na základě rozsudku Krajského soudu byla městu stanovena povinnost uhradit společnosti REAL SPACE s.r.o. částku 413.100,- Kč s úrokem ve výši 8,05% ročně od 1.7.2014 do zaplacení. Tato soudem přiznaná částka odpovídá výši nájemného, kterou společnost REAL SPACE s.r.o. uhradila v souladu s uzavřenou smlouvu. Dále byla zamítnuta žaloba společnosti REAL SPACE s.r.o.vůči městu na zaplacení částky ve výši 6 761 606,- Kč z titulu nároku na úhradu nákladů marně vynaložených při realizaci výstavby. Současně odvolací soud nově rozhodoval i o náhradě nákladů za obě řízení včetně nákladů za právní zastoupení.

Dovolání podalo jak město, tak společnost Real Space. Částku 413.100,- Kč s úrokem ve výši 8,05% ročně od 1.7.2014 má město čas uhradit do 26.2.2017. Snad toto  rozhodnutí soudu bude poučením pro všechny investory, že prosazovat předimenzovanou stavbu  na nezastavitelných plochách zeleně  se prostě nevyplácí.

Zuzana Tachovská, zastupitelka za Změnu pro Liberec

 

 

 

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;