Revitalizaci areálu bývalé slévárny Ostašov tlačí náměstek Jiří Šolc bez ohledu na tisíce obyvatel Františkova. S investorem se domluvil na dopravním napojení zóny, kdy budou všechny kamiony projíždět ulicí Švermova přes tuto hustě obydlenou městskou čtvrť. Z odborných podkladů přitom vyplývá, že toto řešení zvýší zátěž těžkou nákladní dopravou na ulici Švermova o závratných 60 – 75 %.

Průmyslový areál slévárny Ostašov byl historicky obsloužen železniční vlečkou. Jeho revitalizaci v současné době, kdy průmysl spoléhá takřka výhradně na nákladní automobily, vždy bránilo právě nedostatečné dopravní napojení – limitem byl nízký železniční přejezd s prudkou zatáčkou na ulici Švermova. Náměstek Jiří Šolc se s developerem plochy domluvil na řešení, které je pro developera nejlevnější, avšak pro obyvatele města jde o urbanistický zločin. 18 ha rozsáhlou průmyslovou zónu chce napojit na ulici Švermovu přímým propojením, kamiony tak budou jezdit přes Františkov.

Jindřich Felcman, zastupitel Liberce (Zelení) přitom upozorňuje: Dopravní napojení zóny prosazované náměstkem Šolcem je přitom v jasném rozporu s novým Územním plánem Liberce, který předpokládá vybudování nového dopravního napojení nejen pro slévárnu Ostašov, ale i pro nově navržené průmyslové plochy u letiště. Doprava by měla být odvedena směrem k Průmyslové zóně Sever:“

„Územním plánem navržené dopravní řešení přitom nebude zatěžovat žádné obytné budovy, využije kapacitní dopravní stavby napojující průmyslovou a obchodní zónu, kamiony odtud najedou rovnou na dálnici. Oproti tomu po ulici Švermova budou jezdit kamiony pod okny desítek bytových domů,“ doplňuje J. Felcman.

Záměr přímého dopravního napojení jsme kritizovali už v dubnu 2019, kdy byl poprvé představen ve výboru pro územní plánování a dopravu. Jelikož se na začátku roku rozjely v areálu slévárny Ostašov stavební práce, v březnu jsme oficiálním dopisem oslovili náměstka Šolce, primátora Zámečníka i developera plochy, společnost FINAPRA Development, a.s. Předloženy byly konkrétní a odborné argumenty:

„Shodou okolností jsem spoluautorem oficiální metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu „Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón“. Z ní vyplývá, že takto velká zóna může generovat zátěž až 600 těžkých nákladních vozidel denně,“ vysvětluje J. Felcman.[1]

Že nejde jen o prázdnou teorii, lze doložit i reálnými výsledky sčítání dopravy z roku 2016. Na ulici Průmyslová, která obsluhuje průmyslové areály o rozloze cca 57 ha. Index zátěže těžkými nákladními vozidly je na ní 2.143 ekvivalentních jízd denně. Zóna slévárny Ostašov má být třikrát menší, tzn. zátěž cca 700 jízd denně. V současnosti je na ulici Švermova tato zátěž ale 934 ekvivalentních jízd denně. To znamená nárůst o cca 75 %![2]

Josef Šedlbauer popisuje, jak by mělo vypadat odpovědné řešení: „Město by mělo s developerem areálu slévárny Ostašov jednat o podílu na nákladech souvisejících s novým dopravním napojením. Zbývající podíly by mělo město vyjednat s vlastníky sousedních pozemků, které budou novým územním plánem zhodnoceny na zastavitelné plochy pro výrobu. Jen takovýmto způsobem se zajistí spravedlivý rozvoj města. Nikoliv rozvoj, kdy vydělávají soukromí vlastníci pozemků a město pak musí ze svého rozpočtu doplácet na dobudování potřebné infrastruktury.

[1] Dostupné zde: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/2018/5/Metodika-vyhodnoceni-uzemnich-naroku-prumyslovych-zon.pdf   

[2] Index zátěže těžkými nákladními vozidly je nejobjektivnějším ukazatelem zátěže nákladní dopravou, neboť zohledňuje vyšší zátěž velkými kamiony a menší zátěž menšími dodávkami. Všechna data jsou přehledně dostupná zde: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx 

Tisková zpráva Změny pro Liberec a Zelených

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;