Podle opozice (Hron) volíme jakési členy do orgánu (správní rady), který jsme nezřídili. Navrhuji doplnit usnesení textem, že zastupitelstvo města zřizuje správní rady jako výbory zastupitelstva ve smyslu § 117 zákona o obcích pro 6 oblastí dotační podpory (6 dílčích fondů). Toto nebylo přijato. Opozice se obává, že vyúčtování a kontrola čerpání těchto dotací se zkomplikuje. Dále poukazuje na skutečnost, co se bude dít při porušení rozpočtové kázně a aby někdo nebyl trestán dvakrát.

Koalice - metodika při postupu v případě porušení rozpočtové kázně zohlední všechny případy a nemělo by docházet k dvojímu postihu. Dále podle opozice (Šolc) je vyslovována obava, zda například při vytváření statutu a pravidel čerpání ekofondu ze strany náměstka Korytáře nedochází ke střetu zájmu. Gábor z TOP 09 zase vyslovil připomínku, že s jeho stranou nebylo konzultováno obsazení správních rad. Odpověď – nenominoval jste včas zástupce. Další část opozice (Červinka) měla připomínky k objektivitě budoucího hodnocení podle navržených pravidel. Upozorňovala, že tento postup může umožnit financování programů i u projektů, které nebudou mít přínos pro město. Koalice (Batthyány) - si myslí, že každý z náměstků včetně jeho osoby má gesčně svůj fond v rukou a tak k němu přistupuje z hlediska hodnocení. Dále byly řešeny připomínky k podílu kofinancování projektů z jednotlivých fondů.

Tyto rozdílné přístupy odráží hlasování jednotlivých zastupitelů.

Návrh by přijat.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;