Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.), aby prezentoval záměry rozvoje společnosti SVS a.s. na období 2016 – 2020 a pozdější léta.

Již na počátku jednání část koalice (zástupci hnutí Změna Korytář, Baxa) navrhovala pozměňující usnesení tohoto bodu, že zastupitelstvo bere na vědomí delegaci primátora Batthyányho na valnou hromadu SVS a.s. jako zástupce SML s výjimkou bodu 9/I části týkající se volby Ing. Kittnera na člena dozorčí rady.

Poté zástupce hnutí Změna (Baxa) přednesl svoji prezentaci příčin vysoké ceny vody (jedné z nejvyšších v ČR) v podstatné části okresů Liberec a Jablonec n. N. a ve všech bývalých okresech Severočeského kraje, kdy za ním vidí odliv zisku společnosti Veolia, která má majoritní podíl ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (dále jen SčVK a.s.) a že p. Ing. Jiří Kittner byl minulém desetiletí předsedou dozorčí rady SVS a.s. Dále p. Baxa poukazoval ve své prezentaci na skutečnost, že největší objem investic, které SVS a.s. zadávala svým dodavatelům, neprošel otevřeným výběrovým řízením, nýbrž pouze rámcovými smlouvami, které byly vysoutěženy v roce 2012 na základě veřejné zakázky vypsané týden před platností nového zákona o veřejných zakázkách, který by takto vypsanou zakázku neumožnil.

Jaké firmy na základě těchto skutečností získaly nejvíce zakázek? (Syner p. Syrovátky a Urbana, Viamont bývalého ministra dopravy Řebíčka, Severočeská stavební spojená s tzv. kmotrem p. Oulickým a též firma AMP Chomutov, spojená s bývalým senátorem Novákem. Rámcové smlouvy byly připravované současným vedením SVS a.s., stejnými lidmi, kteří dnes připravují odchod nebo neodchod SVS a.s. ze spolupráce s firmou Veolia.

Po této úvodní prezentaci p. Baxy, zástupce hnutí Změna, dostal slovo p. Ing. Kittner, který na úvod upozornil, že jeho nominaci asi úplně nemůžete změnit, že každý okres bývalého Severočeského kraje (dnes Ústeckého a Libereckého kraje) má v DR 1 zástupce a ten zástupce je zástupcem všech akcionářů okresu. „Máte-li pochybnosti a nechcete mě tam, musíte udělat protinávrh a pak VH někoho zvolí. Hlasují všichni akcionáři (celkem 458).“ Poté zahájil svoji prezentaci k nejdůležitějšímu bodu valné hromady, tj. v pokročení zajištění projektu vodohospodářské infrastruktury společnosti SVS a.s. po roce 2020, kdy vyprší současná smlouva s provozování se SčVK a.s. Ve své cca 35-minutové prezentaci se zabýval harmonogramem projektu, jeho jednotlivými variantami a jejich hodnocením.

Mimoto p. Kittner vysvětlil vzájemné obchodní vztahy při provozování vodohospodářské infrastruktury. Jejím vlastníkem je společnost SVS a.s., pro kterou infrastrukturu na základě provozní smlouvy provozuje společnost SčVK, a.s. Tato společnost je vlastněna společnostmi SVS a.s. a Veolia s %-ními podíly 49 a 51. Tudíž společnost SVS a.s. tam má menšinu. Tento stav vznikl vývojem po původní privatizaci, kdy SVS, a.s. nevlastnila v SčVK žádný podíl.

Odběratelské smlouvy na vodné a stočné s jejich výběrem má uzavřeny SčVK, a.s. SVS a.s. dostává nájemné za infrastrukturní majetek. Jde tudíž o oddělený model provozování infrastruktury, který je dle vyjádření p. Kittnera v ČR převažující. SVS a.s. se stará o majetek v hodnotě zhruba 100 mld. Kč a snaží se svůj menšinový podíl na zisku investovat do obnovy. Cena vody v bývalých okresech Libereckého a Ústeckého kraje je jednotná 98,- Kč za kubík. Dle světové zdravotnické organizace nesmí tato cena překročit 2 % hranici čistých příjmů domácností. Ve všech zmiňovaných okresech již této hranice téměř dosahuje.

Popisovat dále výklad p. Ing. Kittnera k jednotlivým zvažovaným variantám a zabývat se jejich vyhodnocením nemá smysl. Ztrácí se tím hlavní smysl diskuse v zastupitelstvu, kde zástupci hnutí Změna vyjadřují stanovisko, aby delegovaný zástupce SML p. primátor Batthyány na valné hromadě SVS a.s. pro p. Kittnera nehlasoval s ohledem na jeho negativní působení ve vedení SML (viz dluh ve výši 2 mld. Kč, nevýhodné smlouvy DPMLJ a.s se společností BusLine a.s. ,kdy p. Kittner zastupoval zájmy SML v dozorčí radě DPMLJ a.s. a též neúspěšné angažmá v roli ekonomického náměstka KNL a.s., kdy krajská nemocnice dosahovala ještě v l. pololetí 2013 ztrátu v hospodaření v řádech desítek milionů Kč.

Někteří zástupci opozice z řad SLK byli překvapeni nejednotným stanoviskem koalice, kdy zástupci hnutí ANO 2011 reprezentovaní zejména primátorem Batthyány byli naopak pro volbu p. Kittnera do dozorčí rady.

Složité vyjednávání na zastupitelstvu nakonec vyústilo ve dvojí hlasování. Nejprve se hlasovalo o protinávrhu hnutí Změna a ten zněl, že zastupitelstvo bere na vědomí pozvánku na valnou hromadu SVS a.s. a deleguje p. Batthyányho jako zástupce města na ni a pověřuje delegáta k nepodpoření volby p. Kittnera za člena DR. Jak hlasování dopadlo a jak hlasovali jednotliví zastupitelé najdete v této tabulce.

Pro bylo 13 zastupitelů, proti 12, zdržel se 8, návrh nebyl přijat.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;