Na stole byl návrh na podstatné omezení hazardu ve městě, který předpokládal zákaz všech heren a provozování výherních automatů například v restauracích. Místo toho mělo být povoleno jen několik málo kasín s větším dozorem. Jednalo se o návrh komise složené ze všech zástupců politických stran, kteří se na předkládaném materiálu shodli, protio byl jen zástupce ODS.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.), aby prezentoval záměry rozvoje společnosti SVS a.s. na období 2016 – 2020 a pozdější léta.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.), aby prezentoval záměry rozvoje společnosti SVS a.s. na období 2016 – 2020 a pozdější léta.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Koalice (Hrbková) – ve spolupráci se zahraničními partnery bude proveden průzkum prostředí, ve kterém stromy žijí a bude vyvinut speciální substrát, zakoupíme dřeviny a vysadíme je ve vybrané lokalitě (Vítězné ulici).

Přidat komentář (0 Komentářů)

Koalice předložila návrh na větší využívání peněz v dotačním fondu českoněmecké spolupráce na projekt Systém sídelní zeleně v Liberci. Část opozice (Rosenbergová a Červinka) se obává ,že při přípravě tohoto projektu spočívající v mapování všech zelených ploch zařazených do tohoto systému nebude respektováno vlastnictví a tím i způsob nakládání s takovýmito pozemky. Projekty podle nich nelze nikdy realizovat na cizích pozemcích. Koalice upozorňuje, že se bude jednat především o plochy ve vlastnictví města při kategorizaci zastavitelné a nezastavitelné pozemky. Další část opozice (Ferdan) poukazuje na to, proč není při realizaci takovéhoto projektu využito místních kapacit (TU Liberec).

Přidat komentář (0 Komentářů)

Zástupci opozice (Starostové pro Liberecký kraj) kritizují stav, kdy je schválen rozpočet na příslušný rok, ale chybí v něm rozpracované čerpání prostředků na jednotlivé akce nebo opravy. V dřívějším systému to tak bylo a úředníci za to nesli odpovědnost a gesční náměstek je za to mohl chválit nebo kritizovat. Dnes je stav, kdy rozpočtovým opatřením po 3 měsících, co byl schválen rozpočet, problém řešíme. Opozice doporučuje vrátit se starému systému rozpočtového hospodaření. Koalice se domnívá, že k žádnému zpoždění u akcí nedochází a připouští, že stanovisko úředníků vždy uvede do důvodové zprávy.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Integrovaný plán rozvoje území je program, skrze který má do regionu souměstí měst Liberce a Jablonce nad Nisou a okolních obcí být alokováno z evropských fondů zhruba 2,6 miliard korun. Oblastí s velikou podporou bude například doprava, v Liberci půjde například o vybudování nového autobusového nádraží či tramvajové tratě do Rochlice. 

Přidat komentář (0 Komentářů)

Podle opozice (Hron) volíme jakési členy do orgánu (správní rady), který jsme nezřídili. Navrhuji doplnit usnesení textem, že zastupitelstvo města zřizuje správní rady jako výbory zastupitelstva ve smyslu § 117 zákona o obcích pro 6 oblastí dotační podpory (6 dílčích fondů). Toto nebylo přijato. Opozice se obává, že vyúčtování a kontrola čerpání těchto dotací se zkomplikuje. Dále poukazuje na skutečnost, co se bude dít při porušení rozpočtové kázně a aby někdo nebyl trestán dvakrát.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Zřízení velkého, dotačního „superfondu“ města Liberce. Má, oproti minulosti, jeden status, jedny pravidla na rozdělování, byť budou další specifické dílčí fondy. Správní radou bude Rada města. Vedení města si od této reformy slibuje zjednodušení a zefektivnění rozdělování peněz skrze fondy, opozice to naopak napadá s tím, že starý model již fungoval jako zaběhnutý.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Návrh rozpočtu SML a zřizovaných organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti SML na rok 2016 dle příloh 1-7 včetně pozměn návrhu 1. a 2. část + rezervy.

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;