Busline-DPMLJ-Liberec

Jako zastupitel a člen dozorčí rady DPMLJ dlouhodobě upozorňuji na smluvní závazek, plynoucí ze základní smlouvy mezi DPMLJ a BusLine, resp. jejím právním předchůdcem ČSAD Jablonec n.N. (čl. III, odst. 6 Smlouvy): Smluvní strany se zavazují provést všechna hospodářsky racionální opatření zvyšující efektivitu přepravní služby, a to tak, že v letech 2011 a 2012 bude dosaženo zvýšení efektivity přepravní služby o minimálně 2.5% a v následujících letech zvýšení efektivity přepravní služby co nejvyšší dle aktuálních podmínek.

V čl. III, odst. 9 téže smlouvy je uvedeno: Metodika pro posuzování efektivity přepravních závazků dle této smlouvy a její zvyšování bude v plném rozsahu odpovídat struktuře a charakteru problematiky a bude vzájemnou spoluprací stran sjednána v průběhu roku 2010 tak, aby poskytovala úplný a pravdivý přehled o efektivitě plnění této smlouvy.

V r. 2011 jsem, ještě jako nečlen DR DPMLJ, položil na zastupitelstvu města dotaz na zmíněnou metodiku a její konkrétní aplikaci na rok 2011. V odpovědi podepsané p. Wejnarem bylo uvedeno: Cena za km autobusové dopravy v Liberci se pohybuje v oblasti 54-55 Kč/km. Předpokládaná úspora se pohybuje na úrovni 1,35 Kč/km. Sazba pro BusLine za km je dále ponížena o 10 Kč z důvodu, že firmou BusLine není plně využíváno zázemí, infrastruktura a administrativa DPMLJ.
V roce 2013 jsem na základě dostupných dat konstatoval, že smluvní závazek efektivity nebyl naplněn, protože náklady na 1 km autobusové dopravy v Liberci mezi lety 2010 a 2012 narostly o 5,8%. V materiálu z 9.1. 2014 vedení DPMLJ argumentuje na moje zjištění tak, že došlo ke zvýšení efektivity přepravní služby a naplnění smlouvy tím, že příspěvek SML pro DPMLJ mezi lety 2010 až 2012 klesl o 7,08%. DPMLJ ovšem nezohlednil snížení objednávaných kilometrů (rušení spojů) a nárůst cen jízdného.

V materiálu Efektivita smlouvy mezi DPMLJ a BusLine, předloženém pro informaci ZM, je efektivita zdůvodňována výsledky modelu nákladů hypotetické situace zajištění dopravy plně v režii DPMLJ. Stejný přístup, jen lépe dokumentovaný, byl použit ve zprávě společnosti Finaudit. 

Ve všech uvedených materiálech postrádám jasnou a nevyhýbavou odpověď na otázku: Vznikla v roce 2010, jak ukládá Smlouva, metodika posuzování efektivity a byla podle ní Smlouva pravidelně vyhodnocována? Vedení DPMLJ na jednání DR 16.4. připustilo, že taková metodika nikdy nevznikla. Představenstvo společnosti by z toho mělo vyvodit důsledky.
Samostatná věc je zpětné obhajování efektivity za pomoci sady předpokladů a modelů, podobně jako v předložené informaci pro ZM. Tyto modely nerespektují elementární logiku ceny za službu, v tomto případě ceny za kilometr. S použitím těchto modelů umím vymyslet scénáře, kdy DPMLJ přestane prakticky veřejnou službu plnit a přesto bude podle modelu zvyšovat svoji efektivitu.

Z hlediska objednavatele i z hlediska podniku je to absurdní. Druhý problém modelové ekvilibristiky je nerespektování tržního prostředí. Pokud je chování ostatních subjektů na trhu nějaké (jak dokládá statistika ministerstva dopravy, nárůst jednotkových nákladů v pravidelné autobusové linkové dopravě v závazku veřejné služby mezi lety 2010 až 2012 byl pouze 1,8%), nemohu si pro sebe modelovat úplně odlišné tržní prostředí.

Pokud má z celého úsilí v této debatě vyjít užitečná informace pro další řízení DPMLJ, je třeba vyčíslit náklady, spojené s organizací autobusové dopravy v Liberci, jak jsem opakovaně žádal. Bez alespoň přibližného rozklíčování nákladů na činnosti není možné srovnání a identifikace zdrojů (ne)efektivity. Dalším krokem je využití těchto informací ke standardnímu tržnímu jednání s BusLine o ceně za poskytované služby. Dosavadní forma „spolupráce“ mezi městskou společností DPMLJ a soukromou firmou BusLine je nadále nezdůvodnitelná.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;