Po dlouhotrvajících jednáních mělo zastupitelstvo města rozhodnout o další budoucnosti teplárny a systému centrálního zásobování teplem. Rozhodnutí již nelze příliš odkládat, vzhledem k tomu, že teplárna má přislíbenou dotaci na revitalizaci první ze třech hlavních větví systému CZT ve výši 70 mil. Kč. Ke schválení žádné z předložených variant ale zatím nedošlo.

Podmínky, které se podařilo předjednat, zlepšují postavení města i zákazníků a otevírají cestu k zachování a modernizaci systému CZT v Liberci. Jako klíčové vidím to, že i MVV a Teplárna Liberec již vidí cestu, jak se dostat k ceně pod 550 Kč/GJ, i když to bude znamenat ještě další jednání. Bohužel, pro variantu č. 1 ve čtvrtek neexistovala dostatečná podpora ani v zastupitelstvu, ani u MVV, takže žádné řešení zatím přijato nebylo.

Jaké jsou jednotlivé varianty?

Varianta č. 1 – tato varianta znamená pokračování úsilí o zachování systému centrálního zásobování teplem v Liberci, zejména z důvodu existence spalovny a produkce odpadního tepla další desítky let.

Oproti současnému stavu by měla přinést:

1. Další zlevnění tepla z 672 Kč/GJ na 649 Kč/GJ

2. Obě strany deklarují, že dosažitelná cena tepla po dalších plánovaných krocích je pod 550 Kč/GJ, lišíme se jen v době, kdy této ceny má být dosaženo

3. Původní rozdíl ve výši vkládaného majetku, který činil cca 120 milionů, se pomocí jednání a dalších posudků podařilo snížit na 75 mil. Kč.

4. Rozdíl ve výši vkládaného majetku města a MVV ve výši 75 mil. Kč by neměl být řešen na úkor zákazníků jeho započtením do ceny, ale úpravou akcionářských podílů. Podíl města v Teplárně se sníží na 24%, snížení podílu nemá vliv na rozsah akcionářských práv.

Dosažitelná cena 550 Kč by měla být již cenou plně konkurenceschopnou. Pro zachování CZT hovoří ještě dva další faktory – v případě zemního plynu se zvýšení jeho ceny projeví podstatně rychleji a více na lokálních kotelnách. Zatímco u ceny tepla z Teplárny dělají náklady na zemní plyn zhruba 20%, u lokální kotelny to je 4x krát tolik. Při zvýšení cen zemního plynu o desítky procent tak může být vše jinak. O tomto riziku prodejci kotelen moc nemluví.

Varianta č. 2 spočívá pouze v odsouhlasení upraveného seznamu vkládaného majetku města, kdyby město splnilo svůj původní příslib ke vložení majetku. To, že se majetek vloží, znamená, že ho Teplárna již nebude pronajímat od města a od MVV za cca 50 mil. Kč ročně a tento náklad se tak již nebude promítat do ceny tepla a cena tepla by se tak měla udržet minimálně na současné úrovni.

Součástí této varianty je i příprava na prodej podílu města v Teplárně Liberec, tak, aby revitalizace celého systému CZT, včetně všech budoucích rizik i výnosů, ležela nadále již pouze na skupině MVV. Tato varianta je po včerejším jednání zastupitelstva variantou reálnou, neboť zástupci MVV zatím odmítají konkrétnější představy města o vývoji ceny tepla v dalších letech a přes velký pokrok v jednáních si stále kladou nepřijatelné podmínky, například v oblasti soudních sporů.

Varianta č. 2 by přinesla i budoucí možnost odpojení dalších současných zákazníků teplárny, ale je nutné dodat, i s možným negativním dopadem na cenu tepla. Čím více dalších odběratelů se odpojí ještě předtím, než proběhne přeměna parovodů na horkovody, tím více může cena za 1 GJ pro ty, kteří se nebudou moci odpojit, stoupnout.

Smutným paradoxem dosavadního vývoje okolo teplárny a cen tepla by byl fakt, že zatímco ve spalovně Termizo bude Liberec spalovat komunální odpad, ze kterého vzniká teplo, tak vedle toho budeme spalovat v lokálních kotelnách zemní plyn. Odpadní teplo ze spalovny by tak bylo částečně využito pro výrobu elektrické energie, ale jeho velká část by byla jen vypuštěna ven do okolí.

Varianta č. 3 směřuje k vypovězení aktuální dohody a k pokračování soudních sporů.

Ve všech třech variantách si město ponechává i nadále možnost řešit část sporů soudní cestou. V případě, že by v případě varianty č. 1 došlo k vyřešení sporných věcí dohodou, mohou být soudní spory uzavřeny. To v tuto chvíli ale nelze rozhodnout.

Spolu s kolegy Galnorem (ex-ANO) a Petrovským (Změna) a externími poradci navrhujeme řešení, které má přinést:

1. co největší snížení ceny tepla co největšímu okruhu odběratelů a to zejména s ohledem na riziko budoucího nárůstu ceny plynu

2. zachování systému CZT ve městě a to zejména a do značné míry pouze z toho důvodu, že v Liberci funguje spalovna komunálního odpadu Termizo, která bude odpadní teplo produkovat ještě desítky let.

3. Reálnou šanci na modernizaci zastaralých parovodů na moderní horkovody a tím snížení současných enormních ztrát, s pozitivním dopadem na cenu tepla.

Zatímco před rokem 2015 byla cena za 1G tepla v Liberci až 900 Kč/GJ, na příští rok je dohodnuto 649 Kč a aktuálně se bavíme o dosažitelné ceně 550 Kč/GJ. Nyní jsou další kroky na zástupcích MVV a Teplárny, kteří buď budou pokračovat v prosazování nereálných představ, nebo konečně pochopí vážnost situace. Času již moc nemají.

Mgr. Jan Korytář
náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;