Postřehy k programu 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Podobně jako v minulém měsíci, tak i v červnu naše organizace, Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. (IPUR), předkládá několik poznámek k materiálům k programu nadcházejícího 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. Věříme, že detailní studium předkládaných materiálů je přínosné a zajímavé nejen pro samotné zastupitele Libereckého kraje, ale i pro širší občanskou a čtenářskou obec. Ostatně, zastupitelé rozhodují o prostředcích, které jdou z daní obyvatel kraje.

Bod č. 8 - Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem

K důvodové zprávě tohoto bodu je přiložen seznam podpořených akcí v excelové tabulce včetně uvedení místa konání, výše podpory a doby trvání smlouvy s krajem. S takovými informacemi lze velmi dobře následně pracovat, filtrovat apod. Nicméně pro zvýšení dlouhodobé otevřenosti veřejné správy, ke které se i Liberecký kraj opakovaně hlásí, navrhujeme rozšířit předkládané informace o další body:

Kolik činila podpora danému příjemci v minulých cca 2 letech?
Kolik procent z celkového rozpočtu akce činí podpora LK?
Standardně uvádět v příslušných důvodových zprávách souhrnné informace (tam, kde to je relevantní), např.: rok, počet žádostí, požadovaná částka celkem a celková výše podpory v jednotlivých letech (inspirací může být důvodová zpráva k bodu 50).


Bod č. 16 - Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2020

Liberecký kraj vykazuje v rozvaze k 31. 12. 2020 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ve výši téměř 3 miliardy Kč. Doporučujeme zveřejnit přehled jednotlivých majetkových účastí.

Bod č. 35 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 156/21 – úprava kapitol 923 07 Spolufinancování EU a 923 14 Spolufinancování EU, Centrální depozitář a dofinancování projektu

Jedná se o přesunutí výdajů prostředků z jedné kapitoly do druhé ve výši 9 mil. Kč určených na projektovou dokumentaci k výstavbě centrálního depozitáře pro příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Náklady na stavbu se předpokládají ve výši 202,8 mil. Kč. Pokud Liberecký kraj připravuje vytvoření centrálního depozitáře pro umělecké sbírky, je na místě se ptát po smyslu takové akce, na to, jaké sbírky v něm budou uloženy a v jakém vztahu bude k nově vybudovanému depozitáři Oblastní galerii Liberec, kterou rovněž kraj spravuje.

Doporučujeme, aby vedení kraje pro zastupitele i pro veřejnost zrekapitulovalo hlavní údaje o této investici – rozpočet, harmonogram, zdroje financování, její přínos apod.

Bod č. 45 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/21 úprava kapitol 920 14 a 912 04 na projektové dokumentace - rekonstrukce v areálu Školního statku Frýdlant, p. o.

Předmětem tohoto bodu je sice jen rozpočtové opatření, vzhledem k významnosti a rozsahu rekonstrukce v areálu Školního statku Frýdlant, p. o., znovu opakujeme doporučení a otázky, které jsme uvedli již k programu 5. zasedání zastupitelstva:

Z celkové výše investice 336 mil. Kč bez DPH je alokováno 47 mil. Kč, tj. 14 % z celkové ceny, na projekty, inženýrskou činnost, TDI, koordinátora BOZP a průzkumy. Tato částka se nám zdá neúměrně vysoká (pro srovnání: u investiční akce Rekonstrukce budovy „D“ za celkových 457 mil. Kč činily tyto náklady 16,2 mil. Kč, tj. 3,5 %). Doporučujeme, aby vedení kraje zveřejnilo konkrétní položky, které tvoří alokovanou částku 47 mil. Kč.
Bude do projektu promítnut Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (např. zasakování vody, využití solární energie apod.)?
Budou zastupitelé seznámeni se zadávací dokumentací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací před jejím zveřejněním?

Bod č. 47 - Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 – dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje – změna závazných výstupů z realizace

I na území Libereckého kraje se ve dnech 3. - 9. 7. 2021 bude konat mistrovství světa v orientačním běhu 2021 (dále jen WOC 2021). Pořadatelem je Český svaz orientačních sportů. Akce byla zařazena mezi významné akce a prostřednictvím Národní sportovní agentury byla podpořena ze státního rozpočtu dotací ve výši 5,5 mil. Kč, z rozpočtu LK bude podpořena částkou 1,75 mil. Kč.

Doporučujeme, aby Liberecký kraj vzhledem k aktuálním mediálně oznamovaných změnám a zjištěním v Národní sportovní agentuře byl tím, kdo bude centralizovat a zveřejňovat, jaké a kam jdou veřejné prostředky na financování tohoto mezinárodního projektu na území LK. A také, aby předkladatel tohoto bodu či samotný LK informoval veřejnost a zastupitele o očekávaných pozitivních externalitách projektu, např. zvýší se zájem veřejnosti o orientační běh (nejen) v LK, zda a jak LK následně významněji zamýšlí zvýšit podporu tomuto sportu, který je všestranný, nevyžaduje nové haly a jejich údržbu, naopak podporuje pobyt v přírodě, která je v LK bohatá a dostupná pro každého apod.

Také je na místě zvážit uplatnění dobré praxe z vyspělých států – zadat evaluaci tohoto projektu. Pomůže všem zúčastněným zjistit, kde jsou případná slabá místa, co lze zlepšit, jak účelně a efektně byly veřejné prostředky vynaloženy, jaké různé efekty přinesly – s cílem obhájit nemalou veřejnou podporu této akce a být při podobných akcích příště ještě lepší.

Bod č. 53 h) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2020

V materiálech k tomuto bodu je kromě důvodové zprávy uloženo i několik velmi obsáhlých a zajímavých jednotlivých zpráv o činnosti příspěvkových organizací, zřizovaných krajem, zejména muzeí a krajské knihovny za rok 2020. Ze zpráv vyplývá velmi aktivní činnost těchto institucí i v době COVIDu a široký záběr činností.
Nicméně pro větší přehlednost takových informací doporučujeme přikládat do důvodové zprávy na ZLK i souhrnný přehled za všechny instituce, kde by byly uvedeny údaje o všech jednotlivých organizacích, např. celkový počet návštěvníků výstav, celkový počet návštěvníků doprovodných akcí, počet otevřených dní, počet sbírkových předmětů, počet výstav v daném roce, příjmy ze vstupného, příjmy z jednotlivých dotací, celkové náklady, počet zaměstnanců apod.
Liberecký kraj by mohl iniciovat zveřejnění údajů na jednom místě i o těch příspěvkových organizacích, které působí na území Libereckého kraje a jejichž zřizovatelem jsou města a obce. Přispělo by to k přehledu, kolik veřejných prostředků jde do této důležité, a někdy opomíjené sféry.

Materiály pro červnové jednání Zastupitelstva Libereckého kraje jsou ke stažení ZDE

Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s.

Přidat komentář (0 Komentářů)

Pil jsem pivo s kamarády v jedné turnovské hospodě. Pár stolů, kulečník, dva druhy piva, kořalka, kafe a originální popelníky ve tvaru dámského přirození. (V Turnově je „šperkárna“ všudypřítomná.) Zahuleno. Takových putyk je v tom dobrém slova smyslu, neb podle slovníku cizích slov by se mělo jednat o hospodu nevalné úrovně, málo. Proto tam rádi chodíme. Většině z nás totiž připomíná doby, kdy jsme s pitím začínali.

Montovali jsme všechno dohromady. Filmy (Porodní bába), hudbu, politiku (francouzský dokument o Ukrajině Masky revoluce), drahou vodu. Není divné, že ji Turnovská vodárenská společnost, která nemá zahraničního vlastníka, a tudíž může a mohla čerpat evropské dotace, prodává téměř nejdráž v celé republice? Když jsme se dostali k třídění odpadu, neboť na hospodských diskuzích je krásné, že nemají hranic, ani omezenou dobu žvanění, se vedle našeho stolu začal poroučet k zemi asi sedmdesátiletý chlapík.

Jako první jeho zavrávorání registrovala zdravotní sestra Andrea. Zahlédl jsem, jak padá. Bílá barva obličeje, oči obrácené v sloup. Zvratky. Nic hezkého. Několik lidí vytáčelo záchranku. Přítel Oldřich a sestra Andrea začali s jeho oživováním. Důchodce vypadal čím dál tím hůř. Zdravotní sestra mu masírovala srdce a Oldřich jí přes mobil tlumočil pokyny dispečerky ze záchranky.

Šel jsem s hospodským čekat ven rychlou záchranku. Klepali jsme se chladem a nervozitou. Přejela brzy, i když nám to připadlo jako věčnost. Nejdřív dorazil lékař v osobním autě, pár desítek vteřin po něm velká sanitka.

Seděli jsme zaražení a pozorovali práci profesionálních záchranářů. Andrea si třela bicepsy. Byla v transu. Potřebovala se vypovídat. Ve stoje nám ukazovala, jak se to má dělat. Žádné pokrčení rukou v lokti, hrudník se musí mačkat s napnutýma rukama.

„To je zvláštní,“ opakoval poněkolikáté Oldřich, „před minutou se mě ptal, jestli si s ním nechci zahrát kulečník a byl živej.“

„Je mrtvej?“ zeptal jsem se Andrei. Pár nebožtíků jsem už viděl a chlap na podlaze se jim nebezpečně podobal. Pokrčila rameny. Tep na krku ještě měl, když ho oživovala.

Šílená situace. Sedíme u stolu, před námi pivo a sprosté popelníky, a metr a půl od nás bojují čtyři lidi o život bližního. Odháněl jsem od sebe myšlenku, že sedím v divadle v první řadě.

„Neslyšeli jste, tak jsem mu lámala žebra?“ ptala se zdravotní sestra, „bude ho to bolet.“

„Když to přežije,“ dodal kdosi.

Pomalu jsme umlkali a pozorovali úsilí záchranářů. Moc toho nenamluvili. Občas pronesli nějaké slovo, kterým jsme my laici nerozuměli, někdo odběhl do sanitky pro nějaký přístroj, či píchli nehybnému muži cosi do žil. Jeden z nich mu bez přestání  masíroval srdce. Stav muže se z pohledu nás diváků nelepšil, ale záchranáři ve své činnosti nepolevovali. Minuty se vlekly. Už to trvalo čtvrt hodiny, dvacet minut.

Záchranáři začali balit. Pacienta naložili na nosítka a odnášeli ho do sanitky.

„Tak je snad z toho venku,“ říkali jsme si a pokyvovali hlavami.

Sanitka stála venku a blikala. Zřejmě se něco přihodilo, nebo se jeho stav zas zhoršil. Lékař se vrátil a přišel poděkovat Andree za to, jak se o pacienta do jejich příjezdu postarala. Pak prohodil několik uklidňujících slov s hospodským, který byl bledý jako stěna. Pochválil ho, jak to všechno zvládl.

Někdo se zeptal, proč ještě neodjeli. Lékař odpověděl, že telefonují, kam ho mají odvézt, kde ho přijmou. Po další čtvrt hodině zamířila sanitka na koronárku do Liberce.

Hospodský Míra nalil panáky. Připili jsme si, aby to dobře dopadlo.

„To byl koncert profesionálů. Nic podobnýho jsem nikdy nezažil… Když ho nesli kolem nás, tak jsem chtěl vstát a začít tleskat,“ přiznal jsem se.

„Mně to taky napadlo,“ přidala se Oldřichova manželka Jarka, „ale nevypadali bychom jako idioti?“

Vypadali, ale měli jsme to udělat.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;