Také v září jsme se věnovali jednotlivým bodům, které mají schvalovat zastupitelé Libereckého kraje. Výběr těch, které nás nejvíce zaujaly, nyní přinášíme i našim čtenářům. Věříme, že i tento náš drobný počin přispěje k většímu zájmu občanů o věci veřejné a zároveň jejich správu učiní více transparentní. 

Bod č. 6 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

USNESENÍ č. 296/21/ZK – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/21 - změna v kapitole 926 07 – poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury

Doporučujeme věnovat pozornost rozptylu cen za jednotlivá stání v různých obcích. Například v Novém Městě pod Smrkem vychází po přepočtení jedno takové místo na 91.337 Kč, ale v Lomnici nad Popelkou na 273.448 Kč a ve Frýdlantu na 372.326 Kč. Doporučujeme si před schválením vyžádat bližší rozbor nákladů.

 

Bod č. 7 - Zpráva o činnosti rady kraje za období od 7. 8. 2021 do 3. 9. 2021

USNESENÍ č. 1391/21/RK - Rozpočtové opatření č. 278/21 – úpravy v kapitolách 923 03 a 923 02 – Spolufinancování EU  – Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“

Vůbec nezpochybňujeme přínos této investice, jen doporučujeme, aby v podkladech k podobným bodům byly uváděny podrobnější informace o specifikaci a parametrech pořizovaného předmětu.

 

Bod 28b - Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje a na 13. mimořádném zasedání rady kraje

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace a správa školského informačního portálu Libereckého kraje“

Vzhledem k nastaveným hodnoticím kritériím uspěla nejdražší nabídka. Výsledná cena za tvorbu portálu činí 1.050.000 Kč bez DPH, tj. 1.270.500 Kč včetně DPH, a za roční správu webových stránek 188.000 Kč, tj. 227.480 včetně DPH. Obě cenová kritéria měla dohromady váhu 30 %. Druhá firma v pořadí přišla s nabídkou znatelně nižší, a to za tvorbu 748.000 Kč bez DPH, tj. 905.080 Kč včetně DPH, a za roční správu webových stránek 100.200 Kč, tj. 121.242 včetně DPH. Roční úspora za správu by tak činila 106.238 Kč a úspora nákladů na tvorbu portálu 365.420 Kč. V pětiletém horizontu by se jednalo o celkovou úsporu 896.610 Kč vč. DPH.

Kvalitativní kritéria (kvalita referenční zakázky – váha kritéria 30 %, kvalita zpracování wireframe – váha kritéria 40 %) hodně závisí na subjektivitě hodnotitelů. V podstatě jde o hodnocení návrhu vzhledu a funkcionality vzorové stránky.

 

Veřejné zakázky na stavební práce

Opakujeme své doporučení ze srpna, aby u bodů o schválení víceprací nebo méněprací byla v podkladech vždy uvedena firma, která zajišťovala technický dozor investora (TDI). Ta by v podstatě měla garantovat, že vyčíslení a zdůvodnění víceprací a méněprací je v pořádku.

Tým IPUR 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;