Podobně jako v minulém měsíci, tak i v květnu naše organizace, Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. (IPUR), předkládá několik poznámek k materiálům k programu nadcházejícího 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. Věříme, že detailní studium předkládaných materiálů je přínosné a zajímavé nejen pro samotné zastupitele Libereckého kraje, ale i pro širší občanskou a čtenářskou obec. Ostatně, zastupitelé rozhodují o prostředcích, které jdou z daní obyvatel kraje.

Bod č. 7 - Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. 4. do 7. 5. 2021

Rada kraje ve svém usnesení č. 628/21/RK – „Návrh na vyřazení majetku“ souhlasí s vyřazením vybraného majetku kraje z účetní evidence Libereckého kraje a ukládá Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup při likvidaci majetku kraje.

V seznamu majetku určeného k vyřazení se nachází nemalý počet hardware, síťových prvků a SW licencí o stáří pouhých 5 let a pořizovací ceně v řádech milionů korun. Jako příklad uvádíme 8 Firewallů Cisco 3560C pořízených v roce 2016 za 127.321 Kč / kus se současnou zůstatkovou cenou 65.833 Kč / kus, dále SW – licence pro servery – informační systém pro rozšíření funkcionality KIS - Krajská nemocnice Liberec, a.s., pracoviště Liberec pořízená v roce 2016 za 2.245.098 Kč a se současnou zůstatkovou cenou 1.160.884 Kč, dále např. HW - virtualizace polí Falconstore - 1.06/2.1.00/08.07229 -
e-Government pořízený v roce 2017 za cenu 2.177.452 Kč a se zůstatkovou hodnotou 1.418.959 Kč. Celkem jde o majetek v hodnotě 15.559.844 Kč, který má být poškozený, neopravitelný a nepotřebný.

Doporučujeme prověřit důvody k vyřazení tohoto majetku a v případě jeho skutečné nepotřebnosti prověřit možnosti jeho zpeněžení.

Bod č. 26 – Aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 – rozvojové záměry / a bod č. 35 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/21

Doporučujeme, aby obsáhlejší podkladové tabulky byly mezi materiály zařazovány kromě přehledných souborů PDF rovněž v Excelu, aby se s nimi dalo dále pracovat, např. seřazovat, sčítat kategorie apod.


Bod č. 27 - Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Hospici sv. Zdislavy, o.p.s. na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci

Bod se týká schválení společensky potřebné podpory paliativní péče ve výši 11 mil. Kč na období 2022 - 2026 z rozpočtu LK pro jedno zařízení s kapacitou 28 lůžek v Liberci.

Doporučujeme požádat předkladatele bodu o komplexní výhled podpory paliativní péče v Libereckém kraji na období 2021-2026. Podle našich informací je téměř opomíjena podpora např. domácího hospice v Semilech. Zastupitelé LK, často starostové měst a obcí v LK, by měli mít pro svoje budoucí rozhodování přehled o dlouhodobých záměrech LK v této státem nedoceněné, ačkoliv čím dál více potřebné, oblasti.


Bod č. 42 g) - Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – informace o zajištění, financování a rozsahu plánovaných činností souvisejících s rekonstrukcí objektů areálu školního statku, o vybudování zázemí pro výuku odborného výcviku žáků Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace a pro hipologické centrum Policie

V důvodové zprávě je uvedena celková výše investice 336 mil. Kč bez DPH. Z této částky je alokováno 47 mil. Kč, tj. 14 % z celkové ceny, na projekty, inženýrskou činnost, TDI, koordinátora BOZP a průzkumy. Tato částka se nám zdá neúměrně vysoká. Pro srovnání, u investiční akce Rekonstrukce budovy „D“ za celkových 457 mil. Kč činí tyto náklady 16,2 mil. Kč, tj. 3,5 %.

Je jistě chvályhodné, že rekonstrukce a materiálové řešení bude odpovídat původnímu historickému charakteru objektů. Doporučujeme požádat předkladatele bodu o doplnění dalších informací:

Bude do projektu promítnut Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (např. zasakování vody, využití solární energie apod.)?
Budou zastupitelé seznámeni se zadávací dokumentací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací před jejím zveřejněním?


Bod č. 48 - ČSAD Liberec, a.s. – navýšení majetkové účasti Libereckého kraje úpisem akcií a příplatek mimo základní kapitál
V tomto bodě pan náměstek Sviták navrhuje zvýšení základního kapitálu ČSAD Liberec, a.s., o částku 55.000.000,- Kč. Dovolujeme si připomenout písemnou informaci pro 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 04. 2021, bod 38k) – Přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho vzniku. V této informaci se uvádí, že kraj z vlastního rozpočtu vynaložil na svého vnitřního dopravce od jeho vzniku již celkem 185.289.319 Kč.


Tým IPUR

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;