Přinášíme tiskové prohlášení zástupců koaličních stran ČSSD, Liberec občanům, Unie pro sport a zdraví. Jedná se o poměrně ostré prohlášení k situaci, která vládne v koalici na nové radnici. Prohlášení vydali zástupci zmíněných stran již ve středu 16.3 večer.

Nechtěli jsme jej zveřejnit bez reakce primátora Jana Korytáře, vůči němuž jsou výtky směřovány a který se proti němu ohradil v pátek (jeho vyjádření přinášíme v samotném článku). Nyní tedy doslovné prohlášení ČSSD, LO a USZ.

Ve středu 9.3.2011 večer zasedly strany koalice Změna pro Liberec (ZpL), Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Liberec občanům (LO) a Unie pro sport a zdraví (USZ) na tzv. smírčím jednání, které je dle koaliční smlouvy poslední "záchrannou brzdou" koalice předtím, než vnitřní spory ohrozí samotnou podstatu fungování této koalice.

Spory samotné jsou nyní v těchto otázkách?

  • zaměstnávání spřízněných externích spolupracovníků, resp. využívání jejich služeb prostřednictvím příkazních smluv a dohod o provedení práce.
  • výběr nové tajemnice Magistrátu statutárního města Liberce (MML). Zatímco v první otázce nalezlo smírčí jednání konsensus, tedy že
  • vedení města ukončí příkazní smlouvu p. Čáslavky a umožní jemu i dalším "dohodářům" přejít v řádném výběrovém řízení do řádného pracovního poměru, dle zákona o úřednících.

V otázce nové tajemnice bylo jednání, ze strany primátora, přerušeno. Smírčí jednání se k této otázce mělo neprodleně vrátit v nejkratším možném termínu. Jan Korytář nenašel od minulé středy potřebný čas k tomuto setkání a celá otázka zůstává nedořešena. Vzhledem k častým dotazům novinářů na situaci kolem nové tajemnice uvádějí tři (ze čtyř) stran koalice následující.

Tajemník úřadu je klíčová a vlivná pozice, která je současně ředitelem Magistrátu, nejbližším spolupracovníkem vedení města a ovlivňuje jak výkon samosprávy, tak především výkon přenesené působnosti státní správy. Tato pozice by měla být obsazena člověkem profesně zdatným, zkušeným, nezávislým, rovným a PŘEDEVŠÍM nezatíženým politickou spoluprací na úrovni města.

Závazek budovat nezávislý, transparentní a otevřený úřad je zakotven v koaliční smlouvě i v programovém prohlášení celé koalice. Koaliční partneři tímto vyjadřují své výhrady vůči Ing. Dvořáčkové, které se netýkají její odborné zdatnosti, ale jejího úzkého sepjetí s politickým sdružením ZpL, které osobně podporovala před volbami a účastnila se povolebních setkání.

Viz například http://www.zmenaproliberec.cz/?q=ing_alena_dvorackova

Dále je za ZpL nominována do finančního výboru města a aktivně vstupuje do projednávání konceptu nového územního plánu, nejen v Lidových sadech. Každý, kdo se seznámil s její činností, nemůže pochybovat o její politické angažovanosti ve prospěch ZpL. Je to další z řady pokusů o zaměstnání osob blízkých Janu Korytářovi, tentokrát v nejvyšší možné úřednické funkci.

Koaliční partneři ČSSD, LO a USZ se shodují, že Jan Korytář porušil znění koaliční smlouvy v bodech:

II. základní cíle koaliční spolupráce, odst. 4.
Strany koalice budou usilovat o vytvoření magistrátu, kde budou jednotlivé pozice obsazovány na základě odborných znalostí, zkušeností a osobních kvalit jednotlivých uchazečů podle předem známých kritérií tak, aby magistrát byl zejména v oblasti výkonu státní správy nezávislý na politickém složení samosprávných orgánů města.

III. principy koaliční spolupráce, odst. 2.
Strany koalice budou vždy v prvé řadě usilovat o přijímání společných klíčových rozhodnutí konsenzuálním způsobem. Tento princip se uplatní vždy při jednáních mimo orgány města a při jednáních o strategických rozhodnutích v zastupitelstvu a radě města. Těmi jsou zejména rozpočet, územní plán, majetkoprávní operace s nemovitostmi strategického významu, strategické rozvojové projekty, výkon práv akcionáře a společníka v městských společnostech, personální obsazení rady města, rozdělení kompetencí členů rady města a obsazení funkcí tajemníka, vedoucích odborů magistrátu a ředitelů městských společností a organizací.

a memoranda koaličních partnerů ze dne 27.1.2011, od. 3.
Na tajemníka MML (vedoucího úřadu) bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Po konzultaci s radou města bude konečné rozhodnutí o jmenování MML plně v kompetenci primátora.

Z výše uvedeného jsou patrné výhrady koaličních partnerů, které budou vzneseny na smírčím jednání v okamžiku, až si na něj Jan Korytář udělá čas. Mrzí nás, že jméno nové tajemnice nejenže nebylo konzultováno v radě města, ale nebylo projednáno ani v nejužším vedení města. Výhrady k "předvýběru" přihlášených kandidátů byly vzneseny a před výběrovou komisí, nebylo na ně reflektováno a to také vedlo k neúčasti dvou stran koalice na tomto "výběrovém" řízení.

Výše uvedené spory jsou jen malým střípkem do mozaiky nepochopení a chybné komunikace uvnitř koalice, zejména mezi ZpL a ostatními členy koalice. Přesto pevně věříme, že se Jan Korytář rozhodne dodržovat jím podepsané koaliční dohody s ohledem na elementární fungování celé koalice.

Podepsáni

Martina Rosenbergová, ČSSD
Jiří Šolc, Liberec občanům
Jiří Veselka, Unie pro sport a zdraví

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;