Zásadní a nejspíše nezvratnou změnou má projít jedna z nejkrásnějších ulic v Liberci, cíl častých procházek místních i turistů, Masarykova třída. Nejenže má na ní vyrůst obří střední škola ( informovali jsme Vás zde ), ale i šest nových obytných domů, jejichž rozměry jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města. Investorem byla původně Investorsko Inženýrská a.s., patřící pod křídla firmy Syner. Novou firmou, která chce projekt realizovat je Develop Industry, společnost, která je s Investorsko Inženýrskou personálně propojená.

Na nesrovnalosti mezi plánovaným projektem a městskou vyhláškou upozornila na únorovém zastupitelstvu ing. Alena Dvořáčková, předsedkyně Občanského sdružení Staré Město Liberec. Díky jejímu vystoupení i spousta přítomných zastupitelů zjistila, že odsouhlasili něco, co je v přímém rozporu s obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Liberec. Neboť nový projekt se od původního značně liší.
Předkládáme část projevu ing. Dvořáčkové, který přednesla na zasedání zastupitelstva:

„Pojem „viladům“ je v obecně závazné vyhlášce Statutárního města Liberec č. 2/2002, o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, definován jako vícebytový dům s výškou do 3 nadzemních podlaží s využitelným podkrovím a poměrem stran maximálně 1 ku 1,2. Architektonickým pojetím odpovídá rodinné vile. Za nadzemní podlaží se považuje i podlaží překryté střechou mansardového typu.

V materiálu na minulé zastupitelstvo je v důvodové zprávě uvedeno, že záměr výstavby projednalo a usnesením schválilo zastupitelstvo města již v roce 1996. Zastupitelstvo tehdy schválilo investiční záměr na výstavbu 5 viladomů s 87 bytovými jednotkami, v přiložené fotodokumentaci k materiálu jsou domy s maximálně 6 nadzemními podlažími, což už jsou vyšší domy než stávající vily i když se bere v úvahu rozdíl v úrovni terénu.


Ing. Dvořáčková upozornila zastupitele města na Územní rozhodnutí ze dne 14.2.2008 o umístění stavby VILADOMY DREAMS – Masarykova, která byla zveřejněna na úřední desce MML. Toto rozhodnutí o umístění stavby je vydáno již na 6 domů se 126 byty, z toho dva domy jsou osmipodlažní, dva domy sedmipodlažní a dva šestipodlažní. Výše osmipodlažních domů je 27,5 m.

Výše uvedené rozhodnutí zastupitelstva nabylo právní moci 3. března 2008. Trochu komicky, ovšem s trpkou příchutí, vyznělo vyjádření náměstka Palouše, že odpověď dodá do příštího zastupitelstva, které se bude konat na konci března, téměř měsíc poté, co již rozhodnutí vstoupilo v platnost.

Pro představu upozorňujeme, že například věž libereckého muzea měří 41 metrů, výška budov v komplexu Viladomy Dreams Masarykova, bude tedy zhruba jen o 13 metrů nižší a zásadně tak změní tvář této liberecké promenády. Viladomy Dreams Masarykova, tyčící se nad historizujícími vilami liberecké promenády se tak mohou stát slušnou noční můrou milovníka liberecké historie nebo jen každého, kdo si oblíbil procházky mezi centrem a Lidovými sady.

Stejně jako například v případě stavby Plaza Centers zvítězil naddimenzovaný projekt, nerespektující historický genius loci lokality, platnou městskou vyhlášku ani původní rozhodnutí a odsouhlasenou podobu stavby. Zdá se, že opět zvítězil především komerční záměr vlivných libereckých podnikatelských kruhů na úkor architektonického a historického výrazu města i platných právních norem.

A co se týče poněkud diletantského rozhodnutí zastupitelstva se lze pouze ptát, zda šlo „jen“ o trestuhodné lajdáctví nebo zlý záměr…

Jaroslav Tauchman

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;