Jiří Šolc

Vážení občané, poprvé v letošním roce jsme připravili návrh rozpočtu našeho města v podobě, která je uživatelsky přívětivá, přehledná a dobře se s ní pracuje.

Zde si můžete stáhnout celý rozpočet našeho města pro rok 2013. Rozpočet je v podobě .xls tabulky a s použitím běžného kancelářského SW jej můžete prohlížet. Tabulka je ovšem zamčená, nelze do ní vpisovat.

V dokumentu naleznete záložky Výdaje 2013, Příjmy 2013, Financování 2013, Náklady 2013 a Výnosy 2013. Děkujeme za to, že se tímto nesmírně zajímavým materiálem zabýváte a přijměte prosím pozvánku na veřejnou besedu ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 17 hodin v zasedací místnosti historické radnice.

Jak se v rozpočtu orientovat

Výdaje 2013

Pravděpodobně nejzajímavější část rozpočtu. V horní liště si můžete jednoduše vybrat položky a filtrovat rozpočet. Takže zleva můžete zvolit třídu výdaje, tedy to zdali se jedná o běžný výdaj či o kapitálový výdaj. Kapitálové výdaje jsou takové, které souvisí s pořízením nového městského majetku, nejčastěji se jedná o spoluúčast na dotacích. Potom je tam políčko garant, to jsou oblasti odpovědnosti jednotlivých členů vedení města, politici jsou označeni jménem a názvem gesce. U primátorky a tajemníka je to jasné. Další políčko k volbě je odbor, je to ve zkratce (např. OI – odbor informatiky, OE – odbor ekonomiky) – odpovídá schválenému organizačním schématu viz. http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/

Další filtry jsou více technické, slouží k rozdělení položek a v textové položce (také se dá filtrovat) je stručný popis výdaje. Omluvte nutnou stručnost – stále se jedná o data k elektronickému zpracování. V pravém sloupci Hodnota 5 je částka se kterou návrh rozpočtu pro daný výdaj počítá. Vpravo nahoře je automatický součet Vámi vybraných položek. Celý rozpočet počítá s výdajem 1 503 962 000.- Kč.

Nyní je snadné s tabulkou pracovat a každý s pomocí filtrů vidí - s čím vlastně město pracuje a za co se utrácí.

Příjmy 2013

Rozpočet města počítá s celkovým příjmem ve výši 1 633 365 170.- Kč od kterého musíme odečíst financování (zjednodušeně splácení dluhů) abychom se dostali na výdaje. Příjmy jsou v tabulce rozdělené podle typů a podrobnější vysvětlení si zaslouží řádek 46, kde se objevuje SALDO hospodářské činnosti. Opět pro zjednodušení, podrobně vysvětlím na záložkách Náklady 2013 a Výnosy 2013, jedná se o výsledek hospodářské činnosti - nákladů na údržbu majetku města sloužícího k pronájmu, lidských zdrojů oproti výnosům nájemného a prodeje majetku.

Financování 2013

Financování jsou celkové splátky městských dluhů. Splátky dluhopisu mají dvě části. 95 Mil Kč, což jsou úroky (tzv. kupon dluhopisu) – ty najdete ve výdajích a 70Mil Kč je splátka do amortizačního fondu. Plusová část 48 Mil Kč je „přelití našetřené části“ převodu na dluhopis, která se za předchozí rok platí na začátku roku následujícího. Město také musí v roce 2013 splatit nenaplněný revolving VÚB ze kterého se v minulosti předfinancovali dotace. Tehdy se z toho účtu platili dotace celé aniž by tam byly vraceny spoluúčasti, proto tam zůstává nepříjemně vysoký doplatek.

Náklady 2013

Zde se tedy vracíme k hospodářské činnosti města. Zde jsou vyčísleny náklady na správu a opravy majetku města, který je dále hospodářsky využíván, typicky domy s pečovatelskou službou a aj. Zde je i poměr nákladů na lidské zdroje.

Výnosy 2013

V této položce naleznete příjmy z hospodářské činnosti. Jsou to příjmy z vybraného nájemného a služeb obdobného charakteru, plus kapitálové příjmy z prodeje majetku města. Saldo hospodářské činnosti je zahrnuto v příjmech rozpočtu.

Tento dokument vznikla ještě před jednání ZM a obsahuje všechny položky schválené radou města.

Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;