Jizerky v UNESCO! Místní bučiny jsou světové dědictví

Česká republika má od dnešního dne první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva.

Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou význačné kulturní památky globálního významu. Výbor pro světové dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) totiž schválil zapsání národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Ministr životního prostředí Richard Brabec reaguje: „Mám velkou radost – a vnímám to jako prestižní ocenění naší ochrany přírody v celosvětovém měřítku. Unikátní komplex Jizerskohorských bučin se jako vůbec první česká přírodní lokalita stal skutečnou součástí dědictví celého lidstva. Díky Jizerskohorským bučinám a nedávno oceněnému „lázeňskému trojúhelníku“ tak Česká republika právě dostala nový mezinárodní punc.“

„Je to mimořádný úspěch. Jizerskohorské bučiny se nyní dostaly mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, africké pláně v Serengeti, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny,“ komentuje rozhodnutí UNESCO František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která po projednání záměru s Lesy ČR s.p.  připravovala podklady pro nominaci spolu s dalšími experty. 

Sama národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je s rozlohou 950 hektarů vůbec největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších rezervací v České republice, spolu s vymezeným ochranným pásmem propojujícím jednotlivá jádrová území, dosahuje na naše poměry impozantních 2700 ha.  Chrání jedinečné bukové lesy na severovýchodních svazích Jizerských hor, část území je ponechána samovolnému vývoji bez zasahování člověka.

Česká republika předložila spolu s dalšími devíti zeměmi návrh na rozšíření stávající lokality světového dědictví Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy o další zachovalé bukové porosty mimořádné hodnoty v lednu 2020. Kromě četných vlastních údajů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro přípravu rozsáhlých podkladů využila i cenné výsledky víceletého výzkumu, který v Jizerskohorských bučinách provádí se svým týmem Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na podzim roku 2020 zkoumali zdejší přírodu přímo v terénu hodnotitelé z Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z 29 navržených lokalit doporučila Mezinárodní unie ochrany přírody po pečlivém odborném posouzení k zápisu na Seznam světového dědictví bez výhrad devět unikátních bukových ekosystémů včetně národní přírodní rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny, dalších šest míst se stalo součástí světového dědictví s určitými podmínkami [1] .

Lokalitou světového dědictví UNESCO (445 ha) a jejím ochranným pásmem (189 ha) se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny - Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Zbylá část NPR a její ochranné pásmo představují ochranné pásmo péče o krajinu a udržitelného rozvoje (2 090 ha). Uvedená zonace je sladěna s přípravou plánu péče o NPR na další období od ledna 2021 a nebude ve srovnání se současným stavem znamenat žádnou významnou změnu.

Tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČT

Přidat komentář (0 Komentářů)

Vážená redakce webu Náš Liberec, v článku Soukenné náměstí: demonstrace a lavičky, kam se podíváš... jsem nalezl odkaz na tabulku cen vztahující se k revitalizaci Soukenného náměstí v Liberci. Při zběžném listování touto tabulkou mi do oka ihned padlo několik položek, které se mi subjektivně zdály předražené. Byla to třeba položka odstranění křovin za 575,- Kč/m2, která je navíc vyčíslena s obdivuhodnou přesností na 0,01 m2. Konkrétně bylo odstraněno přesně 9,35 m2 křovin za 5376,25 Kč. Přijde mi to hodně i vzhledem k tomu, že křoví mohl odstraňovat třeba bagr. Snad je v této ceně i odvoz a likvidace.

Tabulku jsem proto postupně prohlížel dál a došel jsem postupně k závěru, že město opět skutečně přeplácí. Kromě předražených položek (i když to zřejmě nejsou úplně všechny) totiž tabulka obsahuje i kolonky, které jsou pojmenovány tak, že není vůbec jasné, o co ve skutečnosti jde. Dále tabulka obsahuje množství paušálních položek typu podružný materiál, drobný materiál, vedlejší náklady, byť na jiných místech jsou detailně účtovány i drobnosti. Názvy některých prací navíc představují jen jiné označení jedné a té samé činnosti nebo jde o činnosti, které by se daly do sebe zahrnout. To také působí zvláštním dojmem.

Abych svůj názor nějak podložil, udělal jsem podrobný rozbor jedné sekce této tabulky, na kterém je vše dobře vidět. Záměrně jsem si vybral sekci elektroinstalace na objektu fontány, neboť zde si také dokáže snad každý alespoň trochu představit, o jaký tip materiálu a činností jde. Město ji nakonec po dohodě s firmou nerealizovalo, ale v původním projektu byla takto obsažena.

Celková cena dodávky elektroinstalace na fontánu byla 82 930,68 Kč, tedy zhruba 2x více, než stála kompletní rekonstrukce elektřiny včetně rozvaděče, zásuvek, vypínačů, dalšího příslušenství a práce (prováděná firmou na fakturu) v našem bytě 3+1 o výměře 90m2 v RD v Liberci v roce 2007. I proto jsem si tuto sekci vybral.

Takže tedy dodávka ELEKTROINSTALACE na objektu PS 01 Technologická část fontány na straně 4 cenového přehledu zahrnuje tři podsekce: I. Dodávka zařízení, II. Materiál a III. Montáž, doprava.

Sekce I. Dodávka zařízení

Při bližším pohledu na tyto sekce pak zjistíme, že tato sekce má 3 položky. Rozvaděč vxšxh 760x600x270 IPPH Profiplus za 6769,4 Kč, 40x Přístroje za celkem za 20 196,- Kč a dále položku podružný materiál za 2 000,9 Kč. Přímo uvedený tip rozvaděče jsem bohužel nenalezl, nezkoumal jsem všechny katalogy, ale uvedená cena při srovnání s rozvaděči obdobných velikostí a typu snad zhruba odpovídá. Horší je to už s vůbec nejdražší položkou 40x Přístroje, pod kterou se může skrývat cokoli a jejíž cenu není možné vůbec ověřit. To považuji za absurdní.

Podobně neprůhledná je i u dodavatele oblíbená položka Podružný materiál. Je otázkou, proč je zde v sekci I. Dodávka zařízení tato položka vůbec uvedena, když úplně stejná položka Podružný materiál je zahrnuta i v sekci II. Materiál, kam zřejmě i logicky podle názvu patří. Když už zde tato položka je, kladu si také otázku, proč není raději rovnou také podrobně specifikována, když jsou na druhou stranu v sekci II.Materiál zahrnuty do nákladů i drobnosti jako vodiče s cenou 17,5 Kč za metr délky.

Sekce II. Materiál

Položky ocelová konstrukce (15 kg), Trubka SUPERMONOFLEX, Instal krabice IP65 a pancéřová trubka PVC 8021 za celkem 1 912,9 Kč jsem nenalezl respektive z jejich popisu nelze zjistit, jaký konkrétní tip byl předmětem dodávky. Při srovnání s podobnými nalezenými výrobky se nezdálybýt levné ale ani tak předražené, jako nejhorší položky uvedené níže. Dalších 14 položek jsem totiž na internetu dohledal snad přesně a ověřil tak jejich běžnou cenu. Míra předražení se zde bohužel pohybuje od 17 % do 144 %.

V následující tabulce jsou tyto položky rozepsány včetně odkazu na obchod, kde jsem danou položku nalezl – hledal jsem většinou jen v rámci prvních několika odkazů po zadání dané položky do Googlu. Nepodařilo se mi najít vše v rámci jednoho obchodu respektive na Google je hledání mnohem jednodušší. Celkově mi vychází, i když jsem se možná v identifikaci nějaké položky spletl a různí výrobci mohou mít různé ceny, že cena mnou dohledaného materiálu je zhruba 1,67x vyšší než cena dle internetu a že tento materiál je tedy předražen navíc o nějakých 67 % skutečné ceny.

Nejde samozřejmě ani tak o výsledné procento předražení, ale o to, že materiál byl prostě účtován velice draze. Přitom bych čekal, že město bude platit méně, neboť velká stavební firma má jistě jiné nákupní ceny materiálu než maloodběratel. Nevěřím také tomu, že jsem měl jen smůlu a že to, co se mi nepodařilo nebo nejde vůbec dle popisu najít, bylo fakturováno levně. Spíše si naopak myslím, že úplně neprůhledné položky na tom budou ještě hůře.

Soukenné náměstí, předražené položky

Zbytek sekce II. Materiál pak tvoří položky Drobný materiál, Podružný materiál a Prořez za celkem 3 229,49 Kč. Ačkoli byl jistě nějaký drobný materiál použit a do této sekce již něco takového může patřit, tak ale nevím, jaký je z pohledu investora rozdíl mezi Drobným a Podružným materiálem, když obojí je mu uváděno jen jako jedna položka bez rozpisu, a o Prořez čeho nebo koho se zde jedná, když kabely a lišty jsou účtovány za celé metry délky.

Sekce III. Montáž, doprava

Kromě položky montáž el. rozvodů za 17 718,25 Kč, kompletace el. technologie za 7 068,6 Kč a Celk. prohl. el. zaříz. Měření a vyhotovení revizní zprávy za 5 011,6 Kč jsou zde uvedeny další 2 položky pojmenované jako

  • seřízení odzkoušení el. technologie
  • tech. dokumentace skutečného stavu

za celkem 5 591,3 Kč. Sám si jen pokládám otázku, zda kompletace el. technologie neznamená již v principu také seřízení a odzkoušení, a zda, pokud práce postupovaly podle nějakého projektu, je nutné platit za zdokumentování výsledného stavu. Aniž bych v tom ale hledal pokus o maskování skutečnosti, beru to ve výsledku z pohledu investora prostě jen tak, že skutečná cena za práci je dána součtem všech těchto položek (kromě revize) a byla tedy dohromady cca 30 000,- Kč.

To vzhledem k množství použitého materiálu již vypadá hůře. Zejména jde o položku montáž el. rozvodů, kdy délka fakturovaných kabelů není dohromady nijak velká a dá se předpokládat, že část rozvodů jde v zemi nebo v lištách, které jsou také účtovány. Dále jsem se touto cenou ale nezabýval, vzhledem k nejasnostem a velkým paušálním položkám v rozpisu materiálu by asi ani nešlo pokoušet se odvedenou práci přesně nacenit. Navíc bez obhlídky místa montáže.

Doprava materiálu, to nejlepší na konec

V rámci hesla „to nejlepší na konec“, je pak ale uvedena položka Doprava materiálu. Jedná se tedy o dopravu:

  • 15 kilogramů ocelové konstrukce
  • několika desítek metrů kabelů, lišt, ochranných trubek a dalších v podstatě již jen drobných elektrikářských součástek a možná i rozvaděče
  • 40ti „přístrojů“ patřících zřejmě do rozvodné skříně – ačkoli tyto dvě položky nejsou formálně uvedeny jako materiál, ale jsou vedeny jako zařízení

To vše dopraveno za 5 011,6 Kč. Tato cena by byla teoreticky obhajitelná leda tak v případě, když by jednotlivé položky byly zakoupeny každá zvlášť v jiném internetovém obchodě za co nejlepší cenu. V daném případě tomu tak ale nebylo a cena některého zboží a dopravy pak dohromady vyvolává dojem, že daná věc pochází z jiné planety.

Ze závěru, který jsem si sám pro sebe z toho všeho udělal, nemám žádnou radost ani prospěch v nějakém politickém boji. Osobně si nedokážu představit, že by někdo z vedení radnice proplatil nějaké firmě fakturu za elektroinstalaci založenou na podobně podivně zpracovaném a drahém cenovém přehledu respektive že by s takovou akcí souhlasil u sebe doma, když by ji měl platit ze svých peněz. Když by mi tohle někdo předložil, řekl bych si zkrátka, že mě chce celkem průhledně natáhnout. Ač fontána nakonec naštěstí realizována nebyla (nikoliv ovšem kvůli její předražené ceně, po dohodě s firmou Syner byl tento prvek vypuštěn, ale cena byla zase navýšena jinde - uzavření Revoluční ulice atd.), dokládá to, jakým způsobem se hospodaří s městskými financemi.

Hlavní chyba samozřejmě byla, že se k takto drahé akci vůbec přikročilo. To nemluvím o tom, že výsledek je tristní. Vzhledem k tomu, že vedení města v současné době zadlužuje v podstatě již moje děti a děti mých dětí, protože i ty budou muset vzniklý dluh jednou splácet, přijde mi, že pokud v příštích volbách dopustíme pokračování stávajícího vývoje, můžeme se jít, obrazně řečeno, už jen oběsit – na Soukenném náměstí jsou pro tento účel nyní k dispozici předražené CYKY kabely.

S pozdravem

Petr Červa
nedobrovolně zadlužený občan Liberce

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;