Jablonecká radnice slaví výročí a zve na prohlídky

Jako je liberecká radnice jedním ze symbolů města pod Ještědem, neméně monumentální radnice je i v sousedním Jablonci nad Nisou. Je o pár desítek let mladší než ta liberecká, ale i tak jí je v těchto dnech již 90 let. Město proto chystá prohlídky tohoto funkcionalistického skvostu pro veřejnost a ty jistě budou stát za vidění.

Zatímco v Liberci hrál v 19. století hlavní roli textil, v Jablonci to bylo sklo. Největší konjunktura přišla až s lety po první světové válce a jeden čas to dokonce vypadalo, že Jablonec nad Nisou přeroste svým významem a počtem obyvatel i sousední Liberec. Aby ne, z pětitisícového městečka na úpatí hor rostlo sklářské centrum staré monarchie a později i mladé republiky se skoro 40 tisíci lidmi. A takový význam si vyloženě říkal o novou budovu radnice, která by do světa hlásala bohatství a slávu skleněného města v Jizerských horách.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou libereckého architekta Karla Wintera, ten s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem 1000 výkresů. Interiéry včetně vybavení navrhl architekt Winter v duchu meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy konstruktivismu a funkcionalismu.

Vítězný projekt byl tehdy vybrán z úctyhodných 177 došlých návrhů. Výrazná hranolová věž (51 m vysoká) s hodinami se stala dominantou čtyřpatrové funkcionalistické stavby. Za jasného počasí je z ní vidět Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben, Císařský kámen nebo Petřín. Součástí reprezentativní budovy jablonecké radnice bylo a stále je i velkolepě pojaté funkcionalistické kino, tehdy druhé největší v Československu a jedno z nejmodernějších. 

Winterův projekt prošel v průběhu soutěže a následné realizace řadou úprav, které dokumentuje rozsáhlý konvolut plánů a studií, uchovávaný ve stavebním archivu města. Architektonické řešení radnice je ovlivněno moderním purismem, nicméně s nepřehlédnutelnými tradicionalistickými prvky. Podobu stavby inspirovala koncepce gotických a renesančních italských radnic, které Winter poznal během své studijní cesty po Itálii. Polyfunkční objekt, který ve svých útrobách pojal jak sídlo samosprávy, tak i provoz společenských zařízení, mj. kavárny, zmíněného kina či restaurace, tak může být zdárným příkladem dnešním administrativním budovám.

Nejreprezentativnějším prostorem byl slavnostní zasedací sál, prostupující druhým a třetím podlažím jižního křídla a vybavený stylovým nábytkem a galerií pro návštěvníky. Horizontálně je sál členěn pásy v omítce, zakončenými geometrickým vzorem, tvořícím pendant mohutnému čelnímu reliéfu s motivy jabloneckého průmyslu, společnému dílu Karla Wintera a Franze Huba. Mezi architektonicky nejzajímavější a nejpůsobivější části interiéru patřily doplňkové komerční prostory – vinárna, restaurace, kavárna, které po roce 1945 bohužel zanikly. Navzdory tomu si radnice dodnes zachovala řadu původních dispozičních celků, jednotlivých prvků a detailů i technických kuriozit v čele se stále funkčním oběžným výtahem.

K výročí otevření jablonecké radnice přichystalo vedení města zajímavé prohlídky, které návštěvníkům umožní podívat se do míst, která jinak zůstávají veřejnosti skryta. První prohlídka bude 1. února 2023 a už nyní je možné si na ni zajistit vstupenky v předprodeji.

Vstupenky na prohlídku radničních interiérů si zájemci mohou zajistit trojím způsobem. Buď přes web společnosti Kultura Jablonec nebo prostřednictvím portálu E-vstupenka, třetí možností pak je recepce Eurocentra.

Přidat komentář (0 Komentářů)
Transparentnost veřejné správy

Prvního října 2012 (tedy ještě před oficiálním spuštěním serveru NašeVratislavice.cz) jsem podala žádost o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Cílem bylo získat seznam faktur hrazených městským obvodem Vratislavice nad Nisou v období od 1. ledna 2008 do 30. září 2012. Heslo „Každá faktura na internetu“ patřilo mezi hlavní taháky v krajských volbách politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, za které na 14. místě kandidoval i náš starosta Lukáš Pohanka.

Informaci jsem požadovala v elektronické formě (ideálně v Excelu) v této struktuře:

    Jméno dodavatele,
    číslo dokladu,
    datum účtování
    zaplacená částka,
    popis, k čemu se faktura vztahuje.

Úřad si nejprve vyžádal desetidenní prodloužení lhůty na vydání informace a nakonec mi dopisem odeslaným 24. října sdělil, že seznam faktur pro mě dle požadavků připravil, nicméně před samotným poskytnutím musím na úřadu zaplatit 2406 Kč. V dopisu byla i další věta, která neušla mé pozornosti:

Ze souborů byly odstraněny všechny osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Pojďme si nastalou situaci a její slabiny probrat pěkně od začátku. :-)

Desetidenní prodloužení lhůty při vyřizování informace

Úřad skutečně dle zákona o svobodném přístupu k informacím má možnost lhůtu protáhnout. Hovoří se o tom konkrétně v par. 14, ods. 7 zmiňovaného zákona: "(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
    a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
    b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
    c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace."

Hledáte-li ve zmíněných odstavcích aplikovatelný důvod na výše zmíněnou žádost marně, jste na tom stejně jako já. Evidenci faktur jistě úřad nevede v jiných úřadovnách, seznam faktur nelze považovat za požadavek o odlišné informace v jedné žádosti. A nakonec, neumím si představit, s jakým jiným povinným subjektem by danou žádost měl úřad konzultovat, aby se odložení dalo vysvětlit bodem c) v odstavci 7 zmíněného zákona.

Ale vem to čert! Deset dní sem, deset dní tam… Na pár dnech svět nestojí a tak bych drobnou vadu v byrokratickém procesu (který se pro neznalé odehrává v malém obvodu přes sérii doporučených dopisů) byla schopna přejít bez povšimnutí. To už ale neplatí o nešťastném „konci“.

Cena za transparentnost? 2406 Kč!

A co na to zákon? Ten úhradu připouští v § 17, ods. 1. :"(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací."

Úřad výslednou částku 2406 kč rozdělil následovně.

  • 12 hodin vyhledávání, 200 kč/h = 2400 Kč
  • zakoupení DVD, 6 Kč

Mým cílem je zpochybnit první (tu poměrně větší část) celkové sumy. Dle mých informací totiž MO Vratislavice nad Nisou využívá ke správě stejný systém, jako Statutární město Liberec. A nutno podotknout, že SML v nedávné době vyřizovalo prakticky totožnou žádost Jaromíra Baxy o informace. Vyřídilo ji dle mých informací bezodkladně a zadarmo! To ne nějak překvapivě, protože export seznamu faktur patří mezi vlastnosti elektronické správy faktur a měl by být tudíž záležitostí několika minut.

Stojí tedy za tou extrémně dlouhou dobou vyhotovení žádosti snaha odstranit osobní údaje, která se v dopise také objevila?

Ach, zas ty osobní údaje!

Pokud ano, pak zcela nelegitimně. Oldřich Kužílek, mimo jiné spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, totiž upozorňuje: "Poskytování osobních údajů je nově rozšířeno i na základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků (§ 8b odst. 1: „Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.“) Příjemcem veřejných prostředků budou zejména osoby, které od obce dostaly jakýkoliv grant, podporu (vyjma sociálních dávek apod.), výhodu, ale i ty, které s obcí uzavřely smlouvu o nějaké dodávce jako fyzické osoby. O nich se nyní poskytne také základní identifikace (jméno, příjmení, rok narození, obec bydliště (nikoliv tedy ulici a číslo), jakož i základní podmínky vztahu, tj. výše poskytnutých prostředků, účel a podmínky)."

Podívejte se, prosím, znovu, jaké informace jsem požadovala. Není v nich žádná, která by překračovala výše uvedený rámec v citaci. Nutnost údaje očistit mi tedy uniká, navíc úhradu za očištění údajů zákon snad ani nepřipouští.

Z výše zmíněných důvodů na rovinu říkám, že požadovanou částku nezaplatím. Pokud na ní úřad bude trvat, podám v nejbližších dnech stížnost proti požadované výši úhrady, na kterou mám ze zákona nárok. Stížnost bude následně řešit nadřízený orgán – v tomto případě pravděpodobně Statutární město Liberec – to, které stejný seznam poskytlo bezplatně. Míč je na druhé straně! Ještě k tomu nemusí dojít. Ač teď nezaplatím, můj zájem o ten seznam nadále trvá.

Jana Schlegelová

PS: Na závěr si ještě pro zajímavost dovolím citovat Martina Půtu, předsedu SLK a pravděpodobného budoucího hejtmana Libereckého kraje. I k němu tato informace, která na Facebooku v mezidobí žila vlastním životem, probublala.

Martin Půta: "Slib daný před krajskými volbami dodržíme. Liberecký kraj bude všechny informace tohoto druhu zveřejňovat, začneme na tom pracovat hned první den po zvolení nové rady kraje. Rozdíl mezi krajem a postupem jednotlivých obcí a měst mě nijak netěší, ale to je asi jediné co s tím mohu dělat."

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;