Jizerky v UNESCO! Místní bučiny jsou světové dědictví

Česká republika má od dnešního dne první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva.

Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou význačné kulturní památky globálního významu. Výbor pro světové dědictví UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) totiž schválil zapsání národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Ministr životního prostředí Richard Brabec reaguje: „Mám velkou radost – a vnímám to jako prestižní ocenění naší ochrany přírody v celosvětovém měřítku. Unikátní komplex Jizerskohorských bučin se jako vůbec první česká přírodní lokalita stal skutečnou součástí dědictví celého lidstva. Díky Jizerskohorským bučinám a nedávno oceněnému „lázeňskému trojúhelníku“ tak Česká republika právě dostala nový mezinárodní punc.“

„Je to mimořádný úspěch. Jizerskohorské bučiny se nyní dostaly mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, africké pláně v Serengeti, Velký bariérový útes u Austrálie nebo vodopády Iguazú na hranicích Brazílie a Argentiny,“ komentuje rozhodnutí UNESCO František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která po projednání záměru s Lesy ČR s.p.  připravovala podklady pro nominaci spolu s dalšími experty. 

Sama národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je s rozlohou 950 hektarů vůbec největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších rezervací v České republice, spolu s vymezeným ochranným pásmem propojujícím jednotlivá jádrová území, dosahuje na naše poměry impozantních 2700 ha.  Chrání jedinečné bukové lesy na severovýchodních svazích Jizerských hor, část území je ponechána samovolnému vývoji bez zasahování člověka.

Česká republika předložila spolu s dalšími devíti zeměmi návrh na rozšíření stávající lokality světového dědictví Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy o další zachovalé bukové porosty mimořádné hodnoty v lednu 2020. Kromě četných vlastních údajů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro přípravu rozsáhlých podkladů využila i cenné výsledky víceletého výzkumu, který v Jizerskohorských bučinách provádí se svým týmem Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na podzim roku 2020 zkoumali zdejší přírodu přímo v terénu hodnotitelé z Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z 29 navržených lokalit doporučila Mezinárodní unie ochrany přírody po pečlivém odborném posouzení k zápisu na Seznam světového dědictví bez výhrad devět unikátních bukových ekosystémů včetně národní přírodní rezervace (NPR) Jizerskohorské bučiny, dalších šest míst se stalo součástí světového dědictví s určitými podmínkami [1] .

Lokalitou světového dědictví UNESCO (445 ha) a jejím ochranným pásmem (189 ha) se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny - Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Zbylá část NPR a její ochranné pásmo představují ochranné pásmo péče o krajinu a udržitelného rozvoje (2 090 ha). Uvedená zonace je sladěna s přípravou plánu péče o NPR na další období od ledna 2021 a nebude ve srovnání se současným stavem znamenat žádnou významnou změnu.

Tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČT

Přidat komentář (0 Komentářů)
Transparentnost veřejné správy

Prvního října 2012 (tedy ještě před oficiálním spuštěním serveru NašeVratislavice.cz) jsem podala žádost o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Cílem bylo získat seznam faktur hrazených městským obvodem Vratislavice nad Nisou v období od 1. ledna 2008 do 30. září 2012. Heslo „Každá faktura na internetu“ patřilo mezi hlavní taháky v krajských volbách politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, za které na 14. místě kandidoval i náš starosta Lukáš Pohanka.

Informaci jsem požadovala v elektronické formě (ideálně v Excelu) v této struktuře:

    Jméno dodavatele,
    číslo dokladu,
    datum účtování
    zaplacená částka,
    popis, k čemu se faktura vztahuje.

Úřad si nejprve vyžádal desetidenní prodloužení lhůty na vydání informace a nakonec mi dopisem odeslaným 24. října sdělil, že seznam faktur pro mě dle požadavků připravil, nicméně před samotným poskytnutím musím na úřadu zaplatit 2406 Kč. V dopisu byla i další věta, která neušla mé pozornosti:

Ze souborů byly odstraněny všechny osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Pojďme si nastalou situaci a její slabiny probrat pěkně od začátku. :-)

Desetidenní prodloužení lhůty při vyřizování informace

Úřad skutečně dle zákona o svobodném přístupu k informacím má možnost lhůtu protáhnout. Hovoří se o tom konkrétně v par. 14, ods. 7 zmiňovaného zákona: "(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
    a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
    b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
    c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace."

Hledáte-li ve zmíněných odstavcích aplikovatelný důvod na výše zmíněnou žádost marně, jste na tom stejně jako já. Evidenci faktur jistě úřad nevede v jiných úřadovnách, seznam faktur nelze považovat za požadavek o odlišné informace v jedné žádosti. A nakonec, neumím si představit, s jakým jiným povinným subjektem by danou žádost měl úřad konzultovat, aby se odložení dalo vysvětlit bodem c) v odstavci 7 zmíněného zákona.

Ale vem to čert! Deset dní sem, deset dní tam… Na pár dnech svět nestojí a tak bych drobnou vadu v byrokratickém procesu (který se pro neznalé odehrává v malém obvodu přes sérii doporučených dopisů) byla schopna přejít bez povšimnutí. To už ale neplatí o nešťastném „konci“.

Cena za transparentnost? 2406 Kč!

A co na to zákon? Ten úhradu připouští v § 17, ods. 1. :"(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací."

Úřad výslednou částku 2406 kč rozdělil následovně.

  • 12 hodin vyhledávání, 200 kč/h = 2400 Kč
  • zakoupení DVD, 6 Kč

Mým cílem je zpochybnit první (tu poměrně větší část) celkové sumy. Dle mých informací totiž MO Vratislavice nad Nisou využívá ke správě stejný systém, jako Statutární město Liberec. A nutno podotknout, že SML v nedávné době vyřizovalo prakticky totožnou žádost Jaromíra Baxy o informace. Vyřídilo ji dle mých informací bezodkladně a zadarmo! To ne nějak překvapivě, protože export seznamu faktur patří mezi vlastnosti elektronické správy faktur a měl by být tudíž záležitostí několika minut.

Stojí tedy za tou extrémně dlouhou dobou vyhotovení žádosti snaha odstranit osobní údaje, která se v dopise také objevila?

Ach, zas ty osobní údaje!

Pokud ano, pak zcela nelegitimně. Oldřich Kužílek, mimo jiné spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, totiž upozorňuje: "Poskytování osobních údajů je nově rozšířeno i na základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků (§ 8b odst. 1: „Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.“) Příjemcem veřejných prostředků budou zejména osoby, které od obce dostaly jakýkoliv grant, podporu (vyjma sociálních dávek apod.), výhodu, ale i ty, které s obcí uzavřely smlouvu o nějaké dodávce jako fyzické osoby. O nich se nyní poskytne také základní identifikace (jméno, příjmení, rok narození, obec bydliště (nikoliv tedy ulici a číslo), jakož i základní podmínky vztahu, tj. výše poskytnutých prostředků, účel a podmínky)."

Podívejte se, prosím, znovu, jaké informace jsem požadovala. Není v nich žádná, která by překračovala výše uvedený rámec v citaci. Nutnost údaje očistit mi tedy uniká, navíc úhradu za očištění údajů zákon snad ani nepřipouští.

Z výše zmíněných důvodů na rovinu říkám, že požadovanou částku nezaplatím. Pokud na ní úřad bude trvat, podám v nejbližších dnech stížnost proti požadované výši úhrady, na kterou mám ze zákona nárok. Stížnost bude následně řešit nadřízený orgán – v tomto případě pravděpodobně Statutární město Liberec – to, které stejný seznam poskytlo bezplatně. Míč je na druhé straně! Ještě k tomu nemusí dojít. Ač teď nezaplatím, můj zájem o ten seznam nadále trvá.

Jana Schlegelová

PS: Na závěr si ještě pro zajímavost dovolím citovat Martina Půtu, předsedu SLK a pravděpodobného budoucího hejtmana Libereckého kraje. I k němu tato informace, která na Facebooku v mezidobí žila vlastním životem, probublala.

Martin Půta: "Slib daný před krajskými volbami dodržíme. Liberecký kraj bude všechny informace tohoto druhu zveřejňovat, začneme na tom pracovat hned první den po zvolení nové rady kraje. Rozdíl mezi krajem a postupem jednotlivých obcí a měst mě nijak netěší, ale to je asi jediné co s tím mohu dělat."

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;