Převod liberecké zoo je opřen o nepodloženou argumentaci jejího ředitele

Je to celou dobu zásadní důvod, proč musí být liberecká zoo zadarmo převedena na kraj. Potřebuje prý investice, jinak jí bude odebrána licence evropských zoologických zahrad. Toto opakované tvrzení ředitele zoo Davida Nejedla se ukázalo jako značně manipulativní.

Takto zní oficiální vyjádření Davida Nejedla zveřejněné na webu zoo, o které se celá transakce převodu městských organizací na kraj opírá:
PROČ POTŘEBUJE ZOO URYCHLENĚ ZMĚNU?

Aby dokázala zareagovat na měnící se legislativní a společenské podmínky, a i nadále si udržela své členství v EAZA. Plnění nových legislativních požadavků na chov ohrožených druhů, které se týkají především rozměrů expozic a které upravuje novela zákona Na ochranu zvířat proti týrání, je i jednou z podmínek k udržení licence k provozu zoologické zahrady.

V roce 2019 Zoo Liberec sice úspěšně prošla poslední kontrolou Evropské asociace zoologických zahrad (EAZA), ale nebylo to úplně bez výtek. Zahrada byla vysoce hodnocena za aktivity Záchranné stanice a útulku Archa, za terénní projekty, vzdělávací programy ekologického střediska Divizna, za unikátní propojení s kulturně společenským centrem Lidové sady i za kvalitu chovů zvířat. Výtky ale směřovaly k morální a technické zastaralosti některých pavilonů a expozic, především pavilonu opů a šelem.

Další kontrola EAZA čeká libereckou zoo zhruba za tři až pět let a pokud nedojde ke změně, členství si neobhájí a ztratí tím možnost chovat většinu ohrožených druhů zvířat. Bude vyřazena ze všech záchranných chovatelských programů, kam patří většina zvířat, která chová a která jsou také atraktivní pro návštěvníky. V momentě, kdy by zoologická zahrada nemohla chovat ohrožené druhy, ztratila by svůj význam a poslání.

Na základě našeho požadavku nám byl poskytnut oficiální výstup z poslední kontroly EAZA v liberecké zoo a jeho závěry jsou v naprostém rozporu s tím, co tvrdí D. Nejedlo.

„V závěrech kontrolní zprávy je možné se dočíst, že výhrady byly uplatněny pouze k výběhu slonů a bílých tygrů. Vzhledem k úmrtí jednoho ze slonů na jaře a plánovanému ukončení chovu bílých tygrů je třeba tyto výtky hodnotit jako řešitelné. Poměrně obecné závěry a doporučení obsažená v protokolu EAZA bez uvedení jakýchkoliv termínů jsou každopádně v přímém rozporu s tím, jak o celé situaci setrvale informuje ředitel ZOO, David Nejedlo,“ upozorňuje Jindřich Felcman, zastupitel za opoziční Zelené.

Vedení města i veřejnost jsou ze strany ředitele zoo poměrně výrazně manipulovány. Vedle toho je třeba vyslovit pochybnost nad samotným postupem ředitele Nejedla ohledně toho, jak na výstupy kontroly EAZA zareagoval.

„Kontrola EAZA proběhla v srpnu roku 2018. Byly v ní obsaženy dílčí požadavky na úpravu některých výběhů, hlavně na poměrně jednoduché prvky vnitřního vybavení. Namísto toho, aby D. Nejedlo v tomto ohledu učinil nějaká opatření, hrál vše na jednu kartu. Tedy na to, že v pozici zastupitele za vládnoucí Starosty přesvědčí vedení města, aby ZOO předalo kraji. S nadějí, že ten do ní bude investovat více. Údajné ohrožení členství v EAZA používá ředitel Nejedlo jen jako palici, kterou se snaží na sílu prosadit převod na kraj. Reálnou prací ale na tyto výtky neměl potřebu za tři roky zareagovat,“ doplňuje J. Felcman.

Právě tato pozice D. Nejedla vnáší do celé transakce zásadní pochybnosti. Jelikož je zároveň ředitelem ZOO a zároveň zastupitelem města za Starosty, dostává se tím do střetu zájmů. To blíže vysvětluje další opoziční zastupitel ze Zelené, Josef Šedlbauer:

„Pokud by návrh řešení situace ZOO předkládal zastupitel skutečně hájící zájmy Liberečanů, hledal by i jiné alternativy, než je bezúplatný a nezvratný převod ZOO na kraj. Jak vyplývá z protokolu EAZA, mohl to být investiční plán, který se soustředí na vnitřní prostředí v expozicích a využije toho, že chov bílých tygrů a slonů stejně končí. Takový investiční plán by byl ve finančních možnostech města, i kdyby se kraj rozhodl, že nepřispěje ani korunu.“

Celá transakce je nyní postavena jen na „dobrém slovu“ Davida Nejedla. Není zde jediný konkrétní podklad, nezávislý posudek či odborná analýza, ze které by zřetelně vyplývalo, že je třeba do ZOO v příštích letech investovat stovky milionů, jinak bude její provoz zásadně ohrožen.

„Zbavit se městského majetku za miliardy na základě slova jednoho muže, který je v ukázkovém střetu zájmů jako ředitel a zároveň zastupitel za stranu vládnoucí ve městě i na kraji, to bude v dějinách samosprávy unikát. Asi není náhodou, že to bude zase unikát liberecký,“ glosuje celou situaci J. Šedlbauer.

EDIT: Na jednání zastupitelstva jsme jako opozice navrhli odložení materiálu s tím, že ředitel ZOO nejprve připraví investičně realistickou variantu rozvoje ZOO, která by měla požadavkům EAZA dostát. Zastupitelé by v takové situaci nebyli tlačeni ke zdi návrhem pouze jednoho možného řešení. Návrh nebyl akceptován a převod ZOO na kraj byl schválen.

Tisková zpráva Změny pro Liberec/Zelených

Přidat komentář (6 Komentářů)
Transparentnost veřejné správy

Prvního října 2012 (tedy ještě před oficiálním spuštěním serveru NašeVratislavice.cz) jsem podala žádost o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Cílem bylo získat seznam faktur hrazených městským obvodem Vratislavice nad Nisou v období od 1. ledna 2008 do 30. září 2012. Heslo „Každá faktura na internetu“ patřilo mezi hlavní taháky v krajských volbách politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, za které na 14. místě kandidoval i náš starosta Lukáš Pohanka.

Informaci jsem požadovala v elektronické formě (ideálně v Excelu) v této struktuře:

    Jméno dodavatele,
    číslo dokladu,
    datum účtování
    zaplacená částka,
    popis, k čemu se faktura vztahuje.

Úřad si nejprve vyžádal desetidenní prodloužení lhůty na vydání informace a nakonec mi dopisem odeslaným 24. října sdělil, že seznam faktur pro mě dle požadavků připravil, nicméně před samotným poskytnutím musím na úřadu zaplatit 2406 Kč. V dopisu byla i další věta, která neušla mé pozornosti:

Ze souborů byly odstraněny všechny osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Pojďme si nastalou situaci a její slabiny probrat pěkně od začátku. :-)

Desetidenní prodloužení lhůty při vyřizování informace

Úřad skutečně dle zákona o svobodném přístupu k informacím má možnost lhůtu protáhnout. Hovoří se o tom konkrétně v par. 14, ods. 7 zmiňovaného zákona: "(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
    a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
    b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
    c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace."

Hledáte-li ve zmíněných odstavcích aplikovatelný důvod na výše zmíněnou žádost marně, jste na tom stejně jako já. Evidenci faktur jistě úřad nevede v jiných úřadovnách, seznam faktur nelze považovat za požadavek o odlišné informace v jedné žádosti. A nakonec, neumím si představit, s jakým jiným povinným subjektem by danou žádost měl úřad konzultovat, aby se odložení dalo vysvětlit bodem c) v odstavci 7 zmíněného zákona.

Ale vem to čert! Deset dní sem, deset dní tam… Na pár dnech svět nestojí a tak bych drobnou vadu v byrokratickém procesu (který se pro neznalé odehrává v malém obvodu přes sérii doporučených dopisů) byla schopna přejít bez povšimnutí. To už ale neplatí o nešťastném „konci“.

Cena za transparentnost? 2406 Kč!

A co na to zákon? Ten úhradu připouští v § 17, ods. 1. :"(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací."

Úřad výslednou částku 2406 kč rozdělil následovně.

  • 12 hodin vyhledávání, 200 kč/h = 2400 Kč
  • zakoupení DVD, 6 Kč

Mým cílem je zpochybnit první (tu poměrně větší část) celkové sumy. Dle mých informací totiž MO Vratislavice nad Nisou využívá ke správě stejný systém, jako Statutární město Liberec. A nutno podotknout, že SML v nedávné době vyřizovalo prakticky totožnou žádost Jaromíra Baxy o informace. Vyřídilo ji dle mých informací bezodkladně a zadarmo! To ne nějak překvapivě, protože export seznamu faktur patří mezi vlastnosti elektronické správy faktur a měl by být tudíž záležitostí několika minut.

Stojí tedy za tou extrémně dlouhou dobou vyhotovení žádosti snaha odstranit osobní údaje, která se v dopise také objevila?

Ach, zas ty osobní údaje!

Pokud ano, pak zcela nelegitimně. Oldřich Kužílek, mimo jiné spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, totiž upozorňuje: "Poskytování osobních údajů je nově rozšířeno i na základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků (§ 8b odst. 1: „Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.“) Příjemcem veřejných prostředků budou zejména osoby, které od obce dostaly jakýkoliv grant, podporu (vyjma sociálních dávek apod.), výhodu, ale i ty, které s obcí uzavřely smlouvu o nějaké dodávce jako fyzické osoby. O nich se nyní poskytne také základní identifikace (jméno, příjmení, rok narození, obec bydliště (nikoliv tedy ulici a číslo), jakož i základní podmínky vztahu, tj. výše poskytnutých prostředků, účel a podmínky)."

Podívejte se, prosím, znovu, jaké informace jsem požadovala. Není v nich žádná, která by překračovala výše uvedený rámec v citaci. Nutnost údaje očistit mi tedy uniká, navíc úhradu za očištění údajů zákon snad ani nepřipouští.

Z výše zmíněných důvodů na rovinu říkám, že požadovanou částku nezaplatím. Pokud na ní úřad bude trvat, podám v nejbližších dnech stížnost proti požadované výši úhrady, na kterou mám ze zákona nárok. Stížnost bude následně řešit nadřízený orgán – v tomto případě pravděpodobně Statutární město Liberec – to, které stejný seznam poskytlo bezplatně. Míč je na druhé straně! Ještě k tomu nemusí dojít. Ač teď nezaplatím, můj zájem o ten seznam nadále trvá.

Jana Schlegelová

PS: Na závěr si ještě pro zajímavost dovolím citovat Martina Půtu, předsedu SLK a pravděpodobného budoucího hejtmana Libereckého kraje. I k němu tato informace, která na Facebooku v mezidobí žila vlastním životem, probublala.

Martin Půta: "Slib daný před krajskými volbami dodržíme. Liberecký kraj bude všechny informace tohoto druhu zveřejňovat, začneme na tom pracovat hned první den po zvolení nové rady kraje. Rozdíl mezi krajem a postupem jednotlivých obcí a měst mě nijak netěší, ale to je asi jediné co s tím mohu dělat."

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;