Kraj vyhlašuje dotační programy na příští rok. Podpoří školství, řemesla či dopravu

Bezmála 111 milionů korun má Liberecký kraj ve svém dotačním fondu na rok 2022. Vyhlášení některých programů na svém včerejším jednání již odsouhlasili krajští radní. Jedná se zejména o podporu národnostních menšin, karavanových stání, cyklodopravy, životního prostředí či památek. Další programy bude kraj vyhlašovat v nejbližších týdnech.

„Dotační fond Libereckého kraje funguje od roku 2014, a to podle předem známých kritérií a pravidel, která jsou stejná pro všechny zájemce. Je otevřený a transparentní a já jsem rád, že se nám v něm v posledních letech daří vyčleňovat částku přesahující stamilionovou hranici. Výjimku tvořil pouze rok 2020, kdy jsme kvůli koronavirové pandemii byli nuceni snížit objem financí na 91,6 milionu. Na příští rok však opět počítáme s bezmála 111 miliony korun. Podpoříme z nich zejména dlouhodobé investice v malých obcích, obnovu hasičského vybavení a techniky, záchranu památek či cyklodopravu,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Dotační fond Libereckého kraje je velice důležitým počinem, jelikož podporuje řadu aktivit v mnoha oblastech života v regionu. Kraj podporuje nejenom finančně nákladnější projekty, ale také ty drobné, které nemohou najít podporu z jiných zdrojů,“ doplnil Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Tabulka s přehledem vývoje financí v Dotačním fondu Libereckého kraje (po úpravách rozpočtu, zapojení vyšších daňových příjmů, případných rezerv a restrikcí):

Rok

Částka v Kč

2014

48.700.000

2015

64.200.000

2016

87.123.000

2017

100.000.000

2018

120.800.000

2019

120.800.000

2020

91.600.000

2021

110.500.000

2022

110.800.000

celkem

854.523.000

 

Krajští radní v úterý 7. prosince prozatím odsouhlasili vyhlášení těchto dotačních programů:

Oblast

Program

částka v Kč

Školství

4.1 volnočasových aktivit

2.100.000

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

800.000

4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

400.000

Sociální věci

5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

1.093.000

Doprava

6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

4.600.000

6.3 Podpora projektové přípravy

2.000.000

Kultura, památková péče a cestovní ruch

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

10.000.000

7.6 Řemeslná a zážitková turistika

1.000.000

7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání

3.000.000

Životní prostředí

8.1 Podpora ekologické výchovy vzdělávání a osvěty   

1.400.000

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny  

3.000.000

8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce

3.000.000

8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadu

2.000.000

8.6 Podpora retence vody v krajině   

9.500.000

CELKEM

43.893.000

 

Další dotační programy bude kraj vyhlašovat v nejbližších týdnech. Dotační fond Libereckého kraje disponoval v loňském roce podle schváleného rozpočtu 110,5 milionem korun.

Přidat komentář (0 Komentářů)
nový územní plán Liberec

Rada architektů při představení územního plánu odmítla jeho neopodstatněnou kritiku z úst R. Kousala vč. např. požadavku vymezovat v něm funkční plochy fasádami objektů (v jeho konkrétním případě šlo především o Fórum). Zůstal v tom tedy sám a jal se publikovat jako soukromá osoba. „Dopis architekta RK libereckým zastupitelům“ se i přes jeho typický agresivní styl snaží budit zdání odborného posudku, což by zastupitele mohlo znejistit o správnosti nastoupené cesty. Nezbývá tedy, než reagovat. Na úvod připomínám poměr mezi počtem mnou a RK zpracovaných územních plánů - cca 30:0.

 Přesto ani já zde nechci obtěžovat odbornou argumentací, kterou si mohli zájemci nastudovat ve vlastním územním plánu a vyslechnout v radách, komisích, na besedách i zastupitelstvech.

 Územní plán je sice koncepční, ale také do značné míry právní dokument podložený legislativou platnou v ČR, takže obecné fráze o evropskosti, pokud jejich uživatel má v této souvislosti hlubší ponětí o jejich obsahu, by měl směřovat spíše k zákonodárcům.

 V okamžiku, kdy se RK pokouší být konkrétní, dostává se již ve své povrchnosti na tenký led - viz reakce J. Felcmana, který v oboru aspoň pracuje, na „monofunkčnost ploch“ a „přebujelost regulativů“.

 Vrcholem nepochopení ze strany RK je pak tzv. „rušení desítek až stovek veřejných prostranství“, která jsou v souladu se stavebním zákonem principiálně chráněna regulativy v ostatních funkčních plochách, přičemž na výše zmíněné radě mu byla tato problematika objasněna.

 Boj proti domnělému rušení řady parků považuji za zoufalý pokus usmířit si část obyvatel města, které v minulosti nejednou svým developerským pojetím urbanizmu rozladil (však mu také šlo konkrétně o „park“ na Soukenném náměstí).

 Mluvit o „chybném funkčním určení řady ploch“ bych si při evidentním nepochopení funkčních regulativů rozhodně nedovolil.

 To, že RK nenašel pěší zónu v jediném obrázku, který si zjevně prostudoval, ještě neznamená, že není zakreslena v doprovodném generelu dopravy a popsána v textu ÚP.

 Kritika přemístění krajské nemocnice vychází z laického předpokladu, že existuje Liberec před a za dálnicí a nebere v potaz, že právě dopravní přetížení dnešního prostoru vč. heliportu je jedním z důvodů pro návrh ÚP, přičemž komerční lékařská pracoviště mimo KNL jistě v centru zůstanou.

 To, čemu RK říká zasvěceně a pochopitelně bez bližší specifikace ekonomická a sociální struktura územního plánu je, opět podle platných legislativních a metodických požadavků, obsaženo v příslušných kapitolách ÚP, které samozřejmě bez prostudování nelze komentovat.

 Závěrem nás RK přesvědčuje, že vedení města by mělo mít tolik politické odvahy a odborné moudrosti, aby nechalo (R. Kousala ?) ÚP výrazně přepracovat včetně odstranění všech jím dosud neprokázaných chyb a nedodělků.

Přejme mu k této jeho případné prvotině, aby mu neujela ruka jako v případě skutečné likvidace veřejných prostranství objektem Fóra, snahy o umístění hangáru muzea tramvají v symbolickém lomu Masarykovy třídy nebo šestipodlažních viladomů na skutečném potenciálním místě parku na Jizerském potoce po demolici výstavního pavilonu „A“. Omlouvám se předem, ale na obvyklé invektivy v anonymní internetové diskusi odpovídat nebudu.

 

Jiří Plašil

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;