Vážení členové představenstva společnosti SYNER Group a.s.,
oslovujeme Vás v souvislosti se záměrem Vaší společnosti postavit na Třídě 1. máje v Liberci polyfunkční dům o výšce přes 25 m, který bude umístěn pouhých 7 m od oken sousedního panelového domu č. p. 62.

Považujeme tento záměr za nešťastný, a to především vůči obyvatelům panelového domu č. p. 62. Je zřejmé, že podmínky pro bydlení, především oslunění a osvětlení bytů, budou zásadně zhoršeny. Realizace projektu Vaší společnosti také určí ráz možné dostavby celé ulice, který následně podobně negativně ovlivní pohodu bydlení obyvatel v dalších panelových domech v ulici č. p. 64 a 56.

Chceme na Vás tak touto cestou jako na členy představenstva jedné z nejvýznamnějších firem Liberce apelovat, abyste skutečně projevili svůj tak často deklarovaný patriotismus. Je hezké, že sponzorujete místní hokejový klub a řadu dobročinných aktivit. Nejupřímněji se ale Váš patriotismus projeví, když projevíte vůči libereckým občanům obyčejnou lidskou slušnost a ohleduplnost v momentě, kdy to bude znamenat nutnost přehodnotit podnikatelský záměr Vaší společnosti.

Procesní postup, kterým jste dosáhli povolení stavby, se tehdy i dnes jeví jako neférový a neslušný. Umístění domu porušuje předpisy na odstupové vzdálenosti dané už tehdy platnou vyhláškou č. 501/2006 Sb. (§ 25 odst. 4), kdy umístění domu v nejkratší vzdálenosti 7 metrů od oken panelového domu č. p. 62 se k minimální vzdálenosti dané výškou protilehlých stěn nepřibližuje ani vzdáleně. Obyvatelé domu se proti návrhu nemohli ani efektivně ozvat v době stavebního řízení, protože stavební úřad zcela nesprávně a v rozporu s tehdejší judikaturou soudů včetně Ústavního soudu (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99, č. 96/2000 Sb.) nezařadil majitele bytů v sousedním panelovém domě mezi účastníky řízení. A to s odkazem na existenci několik desítek centimetrů širokého pruhu městského pozemku mezi pozemkem Vaším a pozemkem pod jejich panelovým domem. Postup stavebního úřadu byl proto zcela zjevně nezákonný a při přezkumu stavebního řízení u správního soudu by nemohl uspět.

Právě na tomto projektu tak můžete doopravdy dokázat, že ctíte své liberecké kořeny a respektujete své liberecké sousedy. A to jediným možným způsobem - od aktuální podoby projektu ustoupíte a zásadně jej přehodnotíte.

Pro inspiraci Vám může sloužit např. urbanistická koncepce dostavby Třídy 1. máje, která byla prezentována v době výstavby tří věžových panelových domů - viz obrázek níže. Je zřejmé, že umístěním tří věžových domů byla nastavena modernistická urbanistická koncepce tohoto prostoru. A jejím zásadním principem je, že kolem věžových domů je ponechán dostatečný prostor, aby tyto domy naplnily svůj potenciál daný jejich otevřeností vůči všem světovým stranám. V jejich okolí tak byla standardně navrhována buď zelená prostranství, nebo nízké objekty s obslužnou funkcí. Tak jako v tomto případě. Taková je daná urbanistická koncepce této části města a odpovědný developer musí s urbanistickou koncepcí území vždy pracovat citlivě a svědomitě. Věříme, že takovým developerem chce být i Vaše společnost.

Tisková zpráva zastupitelů Liberce otevřeného lidem

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;