Změna pro Liberec

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Změna pro Liberec si je vědoma tíživé finanční situace města, způsobené neodpovědným hospodařením minulých vedení Liberce. Návrh na zvýšení daně z nemovitosti může být jedním z možných řešení, ale pouze za splnění podmínek, které podstatně sníží riziko zneužívání těchto prostředků. Jsme proto připraveni jednat o možné podpoře návrhu na zvýšení daně z nemovitosti, pokud bude ze strany koaličních stran přislíbeno splnění následujících podmínek:

 1. Peníze z daně z nemovitosti budou převáděny do nově zřízeného fondu, ze kterého bude možné čerpat pouze na investice do nemovitého majetku města a na údržbu městské infrastruktury. 
 2. Výnosy z prodeje nemovitostí budou převáděny do nově zřízeného fondu, který bude využíván pouze na nákup nemovitostí, jiné výdaje možné jen v případě živelné katastrofy.
 3. Město nebude uzavírat žádné smlouvy (dotace, pronájmy, prodeje, zakázky apod.) se společnostmi s nejasnou majetkovou strukturou, kde nelze zjistit možný střet zájmů a stávající smlouvy v nejbližším možném termínu vypoví.
 4. Na webu města budou zveřejňovány veškeré příjmy a jiná plnění pro zastupitele města, a to i ve společnostech s majetkovým či jiným podílem města.
 5. Na webu města budou zveřejňovány údaje o zaměstnávání rodinných příslušníků zastupitelů v městských společnostech a smlouvách mezi městem a společnostmi, kde má město majetkový podíl na jedné straně a zastupiteli, jejich rodinnými příslušníky a firmami či organizacemi, ve kterých mají majetkový podíl nebo jsou členy jejich statutárních orgánů na straně druhé.
 6. Vedení města připraví a bude průběžně aktualizovat podrobný investiční výhled na min. příštích 5 let a zapojí veřejnost do rozhodování o prioritách městských investic vždy před schválením rozpočtu na další rok.
 7. Budou průběžně zveřejňovány faktury a smlouvy města a to i zpětně (od roku 2002) a město začne využívat pro nákup zboží a služeb v co největší možné míře elektronické aukce.
 8. Nebudou privatizovány městské společnosti.
 9. Budou vyčleněny prostředky na provedení efektivní kontroly hospodaření OV MS SKI 2009, včetně určení osobní odpovědnosti za vzniklý dluh.
 10. Koalice podpoří klíčové body směrnice Zastupitelstva města o rozpočtových pravidlech, jejíž návrh připravila Změna pro Liberec. Účelem směrnice je zejména zavedení povinnosti zveřejňování některých informací nad rámec zákona, zlepšení rozpočtové disciplíny a zavedení pravidel rozpočtového provizoria. Směrnice bude dopracována se zapojením všech zastupitelských klubů.
 11. Bude zavedeno jmenné hlasování u členů rady města, komisí a výborů u všech operací, s přímým dopadem na rozpočet města (zakázek, dotací, prodejů, pronájmů apod.). Hlasování bude zveřejňováno. 
 12. Bude zveřejněn a dále zveřejňován přehled veřejných zakázek v podrobném členění, tak, jak již bylo Změnou požadováno, který umožní získat základní informace o možné manipulaci se zakázkami, a to i zpětně (od roku 2002).

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;