V roce 2015 požádal zastupitel Jaromír Baxa dopravní podnik o poskytnutí smlouvy na nájem a podnájem plničky stlačeného zemního plynu (CNG). V použitelné podobě ji dostal v roce 2018. Podmínky této smlouvy jsou pro dopravní podnik velmi nestandardní.

Městské firmy jsou od roku 1999 povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím a od roku 2015 jsou povinny zveřejňovat smlouvy v plném znění i na veřejném registru smluv. Za dobu existence obou zákonů je k dispozici řada soudních rozhodnutí, která vždy potvrdila nárok veřejnosti na transparentnost městských firem, soudní spor o vydání smluv takto v minulosti prohrál i DPMLJ. Přesto dopravní podnik smlouvy dál zatajuje a v registru smluv zveřejňuje v některých případech pouhá torza bez informační hodnoty. „Vedení dopravního podniku podle všeho spoléhá na to, že žadatel nebude mít čas a energii se o informace soudit, a i kdyby, že za předem prohrané soudní spory a náklady na ně neponese nikdo odpovědnost“, konstatuje Jaromír Baxa po tříleté anabázi s žádostí o vydání smlouvy na podnájem plničky CNG v Jablonci nad Nisou.

Tato smlouva pochází z roku 2011 a má několik dodatků. Tím nejvýznamnějším je dodatek z října 2014, většina dále uvedených nestandardních, nevyrovnaných a rizikových ustanovení pochází právě z něj.

Základní údaje o plničce zemního plynu (CNG)

Záměr výstavby plničky CNG v Jablonci n.N. byl představenstvem DPMLJ schválen v roce 2010. Plnička je ve společném vlastnictví DPMLJ a BusLine (50/50, vedoucí účastník ve sdružení bez právní subjektivity je BusLine). Její provozování bylo ještě před dokončením výstavby nájemní smlouvou svěřeno soukromé firmě Dopravní podnik Česká Lípa, s.r.o. Ta v roce 2017 postoupila nájemní smlouvu společnosti Rybratex, s.r.o. Do roku 2014 plničku využíval pouze BusLine. V roce 2014 byla plnička rozšířena o druhý kompresor, opět společnou investicí DPMLJ a BusLine. Celkem DPMLJ do plničky investoval kolem 13 milionů Kč.

Co smlouva obsahuje

- Smlouva je uzavřena do roku 2031.

- Dopravní podnik se v roce 2014 na téměř 11 let zavázal odebírat CNG prakticky výhradně z plničky v Jablonci, a to nejméně 25 tisíc kilogramů CNG měsíčně. Pokud tento závazek nesplní, sankcí je 25% z ceny neodebraného CNG.

- DPMLJ podle smlouvy odebírá CNG za cenu o 3 Kč/kg nižší než je cena pro běžného zákazníka. Plnička je však neveřejná a jejími zákazníky jsou pouze DPMLJ a BusLine.

- Přestože jde o trojstrannou smlouvu, závazek odběru a sankce se týkají jen DPMLJ a nikoliv Busline.

- Smlouva je nevypověditelná jinak než dohodou.

 

Audit dopravního podniku v roce 2015 doporučil smlouvu pro nevyváženost a nevýhodnost zrušit nebo zásadně změnit její podmínky. Upozornil také na obejití zákona o veřejných zakázkách závazkem odběru CNG na plničce v Jablonci.

Doporučení z auditu jsem v dopravním podniku prosazoval. Jako u všech smluv, kde figuruje BusLine, ale převládla snaha udělat jen kosmetické změny a zahrát věc do ztracena“, říká člen představenstva DPMLJ Josef Šedlbauer, a shrnuje hlavní problémy smlouvy:

  • Doba nájmu, která přesahuje životnost zařízení. Nájemce podle smlouvy hradí pouze údržbu do 5 tis. Kč za úkon, dopravní podnik bude muset v příštích letech znovu investovat do fungování plničky, nad kterou nemá kontrolu.
  • Povinný odběr CNG za cenu, která je na libovůli nájemce.
  • Doba závazku na odběr CNG vJablonci, v současnosti v Liberci existují výhodnější alternativy nákupu CNG.

Některé další skutečnosti

- Dodatek smlouvy z roku 2014 byl podepsán Davidem Václavíkem a Romanem Šotolou dva týdny po komunálních volbách. Tento dodatek neschvalovalo představenstvo DPMLJ a odpovědnost za něj nese ředitel L.Wejnar, který dodatek připravil, a oba podepsaní členové představenstva.

- Oba nájemci, jak Dopravní podnik Česká Lípa, s.r.o., tak v současné době společnost Rybratex, s.r.o., mají či měly vazby na druhého majitele plničky, firmu BusLine.

- Plné znění smluv je k dispozici na

 https://www.dropbox.com/sh/klal5bdaxjziydf/AABaap1auNB_0d1Jc8NBuVB9a?dl=0

- Odkaz na registr smluv se začerněnými údaji

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2043858

Když dlouhá léta mluvím o významu zveřejňování smluv a dalších materiálů, je to přesně proto, aby se neskrývaly podobné "poklady". Mezi další takové utajované smlouvy patřily další ustanovení z doby J. Kittnera, s některými se potýkáme dodnes, nejvýznamnější z nich byla smlouva o úrokovém zajištění dluhopisu nebo smlouva o nákupu 10 tramvají“, uzavírá Jaromír Baxa.

Tisková zpráva Josefa Šedlbauera a Jaromíra Baxy

Přílohy:

 - dodatek smlouvy z roku 2014

 - třetí strana tohoto dodatku z registru smluv se začerněnými údaji

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

                                                       

Copyright © 2016 Náš Liberec;