Město Liberec získalo dotaci na projekt "Rekultivace skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice", kde jsou potvrzeny staré ekologické zátěže a mohlo by dojít ke znečištění podzemních i povrchových vod. Součástí projektu je rovněž vybudování lesní cesty a lesnická rekultivace celého prostoru o rozloze cca 1,6 ha. Výše přidělené dotace z Operačního programu životní prostředí činí 43,3 mil. Kč, podíl města 3,3 mil. Kč, podíl partnera projektu – společnosti Ligranit je 7,6 mil. Kč. Projekt bude probíhat v letech 2018 – 2022. Přijetí dotace schválila tento týden rada města.

Hlavním přínosem projektu je odstranění rizika znečištění spodní a povrchové vody, dále pak navrácení celé plochy pro potřebu lesního hospodaření a rekreace a v neposlední řadě vybudování nové lesní komunikace, která zároveň odvede nákladní dopravu do lomu z části Ruprechtic. Projekt odstraní riziko budoucí možné kontaminace Jizerského potoka, který protéká také libereckou ZOO a Lesním koupalištěm. Prostor odvalu zároveň leží v severní části pásma hygienické ochrany 2. stupně Jizerského potoka.

Jan Korytář, náměstek primátora, k tomu říká: „Je to další z řady dotací, které pro město získalo nově založené oddělení získávání dotací. Důležité je i to, že se nám podařilo dojednat s partnerem projektu jeho významnou finanční spoluúčast, takže podíl města na celé akci činí jen 6%. Je to jeden z příkladů spolupráce města s podnikatelským sektorem, který bych rád do budoucna více rozvíjel.“ 

Pozemky, na kterých skládka leží, vlastní město - 0,85 ha a Ligranit - 1,25 ha. Po rekultivaci bude pro potřeby lesního hospodaření navráceno cca 1,6 ha. Plocha pak bude přístupná veřejnosti.

Z tělesa odvalu je plánováno odtěžit cca 211 tis. t hmot, z toho předpoklad cca 116 tis. t hmot vhodných k recyklaci (žula, sutě, apod.) a dalšímu využití; cca 94 tis. t nevyužitelných inertních hmot bude použito na úpravu terénu a cca 1 tis. t nebezpečných odpadů je určeno k ekologické likvidaci. Příjmy z prodeje tohoto materiálu se započtou oproti nákladům a mohou ještě snížit část přidělené dotace.

 

Realizace projektu je rozložena do několika etap v období let 2018 – 2022.

Celkový rozpočet projektu činí max. 54 259 909 Kč, z toho:

 Dotační část ve výši 50 963 202 Kč:

  • účast státního rozpočtu/dotace 43 318 721 Kč (85 % nákladů)
  • spoluúčast žadatele 7 644 481 Kč (15 % hradí Ligranit na základě smlouvy o  spolupráci)

 Nedotační část ve výši 3 296 707 Kč:

  • rozpočet SML 3 296 707 Kč (podíl města na části nákladů na vybudování komunikace vypočtený na základě algoritmu využití komunikace, které nelze hradit v rámci projektu)

Skutečná výše nákladů projektu a harmonogram prací bude upřesněn na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele v rámci veřejné zakázky.

Tisková zpráva SML

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;