Město Liberec získalo dotaci na projekt "Rekultivace skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice", kde jsou potvrzeny staré ekologické zátěže a mohlo by dojít ke znečištění podzemních i povrchových vod. Součástí projektu je rovněž vybudování lesní cesty a lesnická rekultivace celého prostoru o rozloze cca 1,6 ha. Výše přidělené dotace z Operačního programu životní prostředí činí 43,3 mil. Kč, podíl města 3,3 mil. Kč, podíl partnera projektu – společnosti Ligranit je 7,6 mil. Kč. Projekt bude probíhat v letech 2018 – 2022. Přijetí dotace schválila tento týden rada města.

Hlavním přínosem projektu je odstranění rizika znečištění spodní a povrchové vody, dále pak navrácení celé plochy pro potřebu lesního hospodaření a rekreace a v neposlední řadě vybudování nové lesní komunikace, která zároveň odvede nákladní dopravu do lomu z části Ruprechtic. Projekt odstraní riziko budoucí možné kontaminace Jizerského potoka, který protéká také libereckou ZOO a Lesním koupalištěm. Prostor odvalu zároveň leží v severní části pásma hygienické ochrany 2. stupně Jizerského potoka.

Jan Korytář, náměstek primátora, k tomu říká: „Je to další z řady dotací, které pro město získalo nově založené oddělení získávání dotací. Důležité je i to, že se nám podařilo dojednat s partnerem projektu jeho významnou finanční spoluúčast, takže podíl města na celé akci činí jen 6%. Je to jeden z příkladů spolupráce města s podnikatelským sektorem, který bych rád do budoucna více rozvíjel.“ 

Pozemky, na kterých skládka leží, vlastní město - 0,85 ha a Ligranit - 1,25 ha. Po rekultivaci bude pro potřeby lesního hospodaření navráceno cca 1,6 ha. Plocha pak bude přístupná veřejnosti.

Z tělesa odvalu je plánováno odtěžit cca 211 tis. t hmot, z toho předpoklad cca 116 tis. t hmot vhodných k recyklaci (žula, sutě, apod.) a dalšímu využití; cca 94 tis. t nevyužitelných inertních hmot bude použito na úpravu terénu a cca 1 tis. t nebezpečných odpadů je určeno k ekologické likvidaci. Příjmy z prodeje tohoto materiálu se započtou oproti nákladům a mohou ještě snížit část přidělené dotace.

 

Realizace projektu je rozložena do několika etap v období let 2018 – 2022.

Celkový rozpočet projektu činí max. 54 259 909 Kč, z toho:

 Dotační část ve výši 50 963 202 Kč:

  • účast státního rozpočtu/dotace 43 318 721 Kč (85 % nákladů)
  • spoluúčast žadatele 7 644 481 Kč (15 % hradí Ligranit na základě smlouvy o  spolupráci)

 Nedotační část ve výši 3 296 707 Kč:

  • rozpočet SML 3 296 707 Kč (podíl města na části nákladů na vybudování komunikace vypočtený na základě algoritmu využití komunikace, které nelze hradit v rámci projektu)

Skutečná výše nákladů projektu a harmonogram prací bude upřesněn na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele v rámci veřejné zakázky.

Tisková zpráva SML

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;