Transparency - lázně - Liberec

Na jaře minulého roku byla Transparency International - ČR požádána, aby spolu s AK Šikola a AK Marvanová vypracovala stanovisko a posouzení dokumentace k veřejné zakázce na provedení stavby „Revitalizace Městských lázní” v Liberci. V dokumentaci, kterou jsme měli možnost prostudovat, jsme spatřovali několik významných rizik, která se nyní bohužel vesměs potvrdila.

Včera sdělila mluvčí ROP Severovýchod, že i druhý znalecký posudek veřejné zakázky „Revitalizace Městských lázní” v Liberci, který si úřad nechal zadat, potvrdil její předražení - o 15 až 20% přičemž celková cena měla být 300 mil. bez DPH. Podle znalce byla v podkladech jasně vidět snaha o maximalizaci ceny.

V březnu roku 2011 jsme byli požádáni tehdejším vedením města Liberec o posouzení této zakázky. Na základě našeho posudku jsme nakonec byli nuceni upozornit na čtyři rizikové oblasti:

  • Smluvní dokumentace
  • Kvalifikační kritéria
  • Cena
  • Mandátní smlouva o provádění technického dozoru

U smluv jsme upozorňovali, že smlouvy se vyjadřují značnou nepřehledností a nejednoznačností, nepřesně vymezují předmět smlouvy o dílo a nejsou zárukou řádného provádění prací.

U kvalifikačních kritérií jsme měli podezření, že jsou nastavena tak, aby se zúžil počet uchazečů, čímž mohlo dojít k omezení konkurenčního prostředí, deformaci soutěže a tudíž i výsledné ceny.

Dohledatelné osobní vazby mezi zadavateli zakázky, jejími administrátory i následnými realizátory v nás rovněž vzbuzovaly další podezření.

Navrhovali jsme i provedení znaleckého posudku, zda není zakázka předražená a vysoutěžená cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Žádné z našich doporučení nebylo novým vedením města Liberec před uzavřením zakázky akceptováno.

Nyní se ukazuje, že naše podezření byla oprávněná a další dva nezávisle na sobě provedené znalecké posudky prokázaly předražení této zakázky o cca 50 - 60 milionů.

Evropské dotace jsou velikou příležitost na rozvoj života v našich městech a krajích, ale zároveň i nesmírné pokušení a riziko ze strany lokálních klientelistických uskupení. Příklad libereckých lázní ukazuje, že naslouchání kritickým hlasům může ušetřit až desítky milionů veřejných prostředků v rámci jedné zakázky.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;