Transparency - lázně - Liberec

Na jaře minulého roku byla Transparency International - ČR požádána, aby spolu s AK Šikola a AK Marvanová vypracovala stanovisko a posouzení dokumentace k veřejné zakázce na provedení stavby „Revitalizace Městských lázní” v Liberci. V dokumentaci, kterou jsme měli možnost prostudovat, jsme spatřovali několik významných rizik, která se nyní bohužel vesměs potvrdila.

Včera sdělila mluvčí ROP Severovýchod, že i druhý znalecký posudek veřejné zakázky „Revitalizace Městských lázní” v Liberci, který si úřad nechal zadat, potvrdil její předražení - o 15 až 20% přičemž celková cena měla být 300 mil. bez DPH. Podle znalce byla v podkladech jasně vidět snaha o maximalizaci ceny.

V březnu roku 2011 jsme byli požádáni tehdejším vedením města Liberec o posouzení této zakázky. Na základě našeho posudku jsme nakonec byli nuceni upozornit na čtyři rizikové oblasti:

  • Smluvní dokumentace
  • Kvalifikační kritéria
  • Cena
  • Mandátní smlouva o provádění technického dozoru

U smluv jsme upozorňovali, že smlouvy se vyjadřují značnou nepřehledností a nejednoznačností, nepřesně vymezují předmět smlouvy o dílo a nejsou zárukou řádného provádění prací.

U kvalifikačních kritérií jsme měli podezření, že jsou nastavena tak, aby se zúžil počet uchazečů, čímž mohlo dojít k omezení konkurenčního prostředí, deformaci soutěže a tudíž i výsledné ceny.

Dohledatelné osobní vazby mezi zadavateli zakázky, jejími administrátory i následnými realizátory v nás rovněž vzbuzovaly další podezření.

Navrhovali jsme i provedení znaleckého posudku, zda není zakázka předražená a vysoutěžená cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Žádné z našich doporučení nebylo novým vedením města Liberec před uzavřením zakázky akceptováno.

Nyní se ukazuje, že naše podezření byla oprávněná a další dva nezávisle na sobě provedené znalecké posudky prokázaly předražení této zakázky o cca 50 - 60 milionů.

Evropské dotace jsou velikou příležitost na rozvoj života v našich městech a krajích, ale zároveň i nesmírné pokušení a riziko ze strany lokálních klientelistických uskupení. Příklad libereckých lázní ukazuje, že naslouchání kritickým hlasům může ušetřit až desítky milionů veřejných prostředků v rámci jedné zakázky.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;