Liberec

Přes čtyři desítky lidí z nejrůznějších čtvrtí Liberce dorazilo včera večer do jídelny základní školy v Barvířské ulici. Důvodem jejich setkání byla vůle založit v oblastech, kde bydlí, osadní výbory, skrze které by mohli sami občané mít větší vliv na dění v bezprostředním místě jejich domovů. Osadní výbory na západ od našich hranic běžně fungují a jsou prohloubením přímé demokracie a aktivní občanské spoluúčasti na životě obcí.

 

Zastupitelé města za Změnu pro Liberec Karolína Hrbková a Jan Korytář představili obecné principy fungování osadních výborů, vysvětlili přítomným, proč je fungování výborů důležité pro správu města i pro občany samotné a jak samotné osadní výbory založit. Do dnešního dne uspořádali zástupci Změny na třicet besed v jednotlivých městských čtvrtích, kde se ptali zdejších lidí a snažili se je přesvědčit k větší občanské aktivitě. Do některých z nich se mají v plánu i vracet.

Plán pro Machnín, Plán pro Liberec

Zastupitelé Hrbková a Korytář nadále odpovídali na dotazy občanů a zároveň představili občanskou iniciativu z Machnína, kde jsou tamní lidé na cestě za větší  samosprávou nejdále. Liberečané z ostatních čtvrtí obdrželi ukázku „Plánu pro Machnín“, který vzniká na základě práce aktivních machnínských občanů a představuje vizi všeho podstatného, co by se v Machníně, který dlouho stojí mimo zájem liberecké radnice, mělo změnit k lepšímu.

Podle Jana Korytáře by tyto plány pro jednotlivé čtvrti měly být jedním z důležitých podkladů pro příští vedení města po podzimních komunálních volbách. Uvedl, že stotisícové město nemůže být dobře řízeno jen z jednoho místa a proto je potřeba podpořit občany v jednotlivých čtvrtích, aby využili možností, které jim dává zákon o obcích a založili osadní výbor, ale zejména, aby si aktivně začali připravovat seznamy toho, co chtějí v jejich čtvrti změnit,  které mohou být např. podkladem pro využívání evropských dotací v dalších letech. Za sebe také přislíbil podstatně vstřícnější a aktivnější komunikaci směrem k občanům v jednotlivých čtvrtích.

Osadní výbory – více demokracie, více pravomocí i kontroly moci

Osadní (nebo také místní) výbory speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro určitou čtvrť nebo jen její specifickou část.
Zástupci řádného osadního výboru mají pravomoc předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce. Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků, ale může například sehrát velmi důležitou roli při rozhodování o alokaci nejrůznějších dotací v obci.

Ve zkratce to znamená, že skrze osadní výbory mají občané výrazně větší možnost říci si, co za veřejné peníze (například evropské dotace, které do Liberce půjdou i v budoucnu) má být v místě jejich domovů realizováno.

To by bylo žádoucí zejména v Liberci, kde o se dlouhá léta o zásadních veřejných částkách rozhodovalo (a rozhoduje) ani ne tak na radnici, jako v kancelářích vybraných firem a stavebních lobby napojených na politiku nebo mezi zdejšími kmotry a politickými bossy. Větší zapojení osadních výborů do rozhodování o rozpočtu města i využívání různých dotací, by mělo mimo jiné zmenšit právě prostor pro výše uvedené praktiky a lze ho uvítat jako jedno ze systémových protikorupčních opatření.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

                                                       

Copyright © 2016 Náš Liberec;