Zastupitelstvo zatím nerozhodlo o dalším osudu Teplárny a systému CZT

Po dlouhotrvajících jednáních mělo zastupitelstvo města rozhodnout o další budoucnosti teplárny a systému centrálního zásobování teplem. Rozhodnutí již nelze příliš odkládat, vzhledem k tomu, že teplárna má přislíbenou dotaci na revitalizaci první ze třech hlavních větví systému CZT ve výši 70 mil. Kč. Ke schválení žádné z předložených variant ale zatím nedošlo.

Podmínky, které se podařilo předjednat, zlepšují postavení města i zákazníků a otevírají cestu k zachování a modernizaci systému CZT v Liberci. Jako klíčové vidím to, že i MVV a Teplárna Liberec již vidí cestu, jak se dostat k ceně pod 550 Kč/GJ, i když to bude znamenat ještě další jednání. Bohužel, pro variantu č. 1 ve čtvrtek neexistovala dostatečná podpora ani v zastupitelstvu, ani u MVV, takže žádné řešení zatím přijato nebylo.

Jaké jsou jednotlivé varianty?

Varianta č. 1 – tato varianta znamená pokračování úsilí o zachování systému centrálního zásobování teplem v Liberci, zejména z důvodu existence spalovny a produkce odpadního tepla další desítky let.

Oproti současnému stavu by měla přinést:

1. Další zlevnění tepla z 672 Kč/GJ na 649 Kč/GJ

2. Obě strany deklarují, že dosažitelná cena tepla po dalších plánovaných krocích je pod 550 Kč/GJ, lišíme se jen v době, kdy této ceny má být dosaženo

3. Původní rozdíl ve výši vkládaného majetku, který činil cca 120 milionů, se pomocí jednání a dalších posudků podařilo snížit na 75 mil. Kč.

4. Rozdíl ve výši vkládaného majetku města a MVV ve výši 75 mil. Kč by neměl být řešen na úkor zákazníků jeho započtením do ceny, ale úpravou akcionářských podílů. Podíl města v Teplárně se sníží na 24%, snížení podílu nemá vliv na rozsah akcionářských práv.

Dosažitelná cena 550 Kč by měla být již cenou plně konkurenceschopnou. Pro zachování CZT hovoří ještě dva další faktory – v případě zemního plynu se zvýšení jeho ceny projeví podstatně rychleji a více na lokálních kotelnách. Zatímco u ceny tepla z Teplárny dělají náklady na zemní plyn zhruba 20%, u lokální kotelny to je 4x krát tolik. Při zvýšení cen zemního plynu o desítky procent tak může být vše jinak. O tomto riziku prodejci kotelen moc nemluví.

Varianta č. 2 spočívá pouze v odsouhlasení upraveného seznamu vkládaného majetku města, kdyby město splnilo svůj původní příslib ke vložení majetku. To, že se majetek vloží, znamená, že ho Teplárna již nebude pronajímat od města a od MVV za cca 50 mil. Kč ročně a tento náklad se tak již nebude promítat do ceny tepla a cena tepla by se tak měla udržet minimálně na současné úrovni.

Součástí této varianty je i příprava na prodej podílu města v Teplárně Liberec, tak, aby revitalizace celého systému CZT, včetně všech budoucích rizik i výnosů, ležela nadále již pouze na skupině MVV. Tato varianta je po včerejším jednání zastupitelstva variantou reálnou, neboť zástupci MVV zatím odmítají konkrétnější představy města o vývoji ceny tepla v dalších letech a přes velký pokrok v jednáních si stále kladou nepřijatelné podmínky, například v oblasti soudních sporů.

Varianta č. 2 by přinesla i budoucí možnost odpojení dalších současných zákazníků teplárny, ale je nutné dodat, i s možným negativním dopadem na cenu tepla. Čím více dalších odběratelů se odpojí ještě předtím, než proběhne přeměna parovodů na horkovody, tím více může cena za 1 GJ pro ty, kteří se nebudou moci odpojit, stoupnout.

Smutným paradoxem dosavadního vývoje okolo teplárny a cen tepla by byl fakt, že zatímco ve spalovně Termizo bude Liberec spalovat komunální odpad, ze kterého vzniká teplo, tak vedle toho budeme spalovat v lokálních kotelnách zemní plyn. Odpadní teplo ze spalovny by tak bylo částečně využito pro výrobu elektrické energie, ale jeho velká část by byla jen vypuštěna ven do okolí.

Varianta č. 3 směřuje k vypovězení aktuální dohody a k pokračování soudních sporů.

Ve všech třech variantách si město ponechává i nadále možnost řešit část sporů soudní cestou. V případě, že by v případě varianty č. 1 došlo k vyřešení sporných věcí dohodou, mohou být soudní spory uzavřeny. To v tuto chvíli ale nelze rozhodnout.

Spolu s kolegy Galnorem (ex-ANO) a Petrovským (Změna) a externími poradci navrhujeme řešení, které má přinést:

1. co největší snížení ceny tepla co největšímu okruhu odběratelů a to zejména s ohledem na riziko budoucího nárůstu ceny plynu

2. zachování systému CZT ve městě a to zejména a do značné míry pouze z toho důvodu, že v Liberci funguje spalovna komunálního odpadu Termizo, která bude odpadní teplo produkovat ještě desítky let.

3. Reálnou šanci na modernizaci zastaralých parovodů na moderní horkovody a tím snížení současných enormních ztrát, s pozitivním dopadem na cenu tepla.

Zatímco před rokem 2015 byla cena za 1G tepla v Liberci až 900 Kč/GJ, na příští rok je dohodnuto 649 Kč a aktuálně se bavíme o dosažitelné ceně 550 Kč/GJ. Nyní jsou další kroky na zástupcích MVV a Teplárny, kteří buď budou pokračovat v prosazování nereálných představ, nebo konečně pochopí vážnost situace. Času již moc nemají.

Mgr. Jan Korytář
náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Přidat komentář (0 Komentářů)

Na nás je, zda chceme žít v zemi, kde si politik může dovolit úplně vše a stále zůstávat ve svém úřadě. Stále ovládat svoji chobotnici politiky, ekonomiky a médií.

Víme, že mnoho lidí ve své tíživé situaci chce volit ty, kteří jim slibují, že bude líp. Ale prosím podívejme se za oponu, ti vládci, kteří nedodržují základní pravidla, jako pan Babiš a Zeman, ti určitě zlepšení nepřinesou. Máme u nás i skvělé osobnosti, které mají základní pokoru a úctu k lidem. Ty hledejme a volme, prosím. Pak bude skutečně líp.

JE TO NA NÁS, KOLIK LIDÍ PŘIJDE VE STŘEDU 17. KVĚTNA V 18 HODIN NA NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE V LIBERCI. KOLIK LIDÍ POZVEME. JAK BUDEME VOLIT. A JAKÉ TO U NÁS BUDE.

Naše požadavky trvají,
1) Smysluplné odvolání Andreje Babiše - tedy aby ministerstvo neovládal ani přes svého člověka a mohl tam proběhnout nezávislý audit.
2) Ústavní žaloba na prezidenta, nebo jeho odstoupení

----------------------

Zde je text petice, která požadavky podporuje.
Podepisujte na: https://www.petice24.com/proc-proto

Proč? Proto! Petice za odvolání Andreje Babiše a Miloše Zemana

Ústava je víc než koaliční smlouva a prezident nemá být advokátem ministra financí!

Všechno už bylo řečeno a důvodů je tolik, že by už nezbylo místo na podpisy. Není třeba znovu opakovat nic víc než to, že pokud necháme Andreje Babiše a Miloše Zemana, aby na výklad Ústavy aplikovali princip "každý má právo na svůj názor", bude tento princip brzy platit s dovětkem "nesmí ho ale říkat nahlas, pokud nesouhlasí s názorem vůdce".

My, občané České republiky, vyzýváme senátory a poslance, aby bezodkladně učinili veškeré možné kroky k uvolnění Ministerstva financí z vlivu hnutí ANO, aby mohl začít důkladný audit.

a

aby zahájili jednání o ústavní žalobě na prezidenta.

Autorka petice: Šárka Fialová

 

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;